Novetats tributàries RD-Llei 13/2010 de 3 de desembre

A l’espera de la aprovació i publicació de la Llei de Pressupost per l’any 2011, el Govern va aprovar per sorpresa el RD-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzacions per a fomentar l’inversió i la creació de treball, amb les novetats fiscals següents:

IMPOST SOBRE SOCIETATS

– OPERACIONS VINCULADES. S’eleva a 10 milions la xifra de negoci, per sota de la qual no serà exigible la documentació prevista reglamentàriament en el cas d’operacions vinculades, quan el total d’operacions realitzades en els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2011 no superi l’import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat.

–  EMPRESA DE REDUÏDA DIMENSIÓ. S’eleva de 8 a 10 milions d’euros l’import net de la xifra de negoci que permet acollir-se als incentius fiscals establerts per les empreses de reduïda dimensió, per els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2011. També seran d’aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents a aquell període en el qual se superi el llindar dels 10 milions d’euros.- TIPUS DE GRAVAMEN. S’augmenta l’import fins el qual la base imposable de les empreses de reduïda dimensió es grava al tipus del 25%, que passa a 300.000 euros.
També augmenta, per els períodes impositius iniciat s l’any 2011, la part de la base imposable fins el 300.000 euros que tributa al tipus del 20% en el cas de entitats que l’import net de la xifra de negoci és inferior al 5 milions d’euros, i la plantilla mitjana inferior a 25 treballadors, i no sigui inferior a la plantilla mitjana dels dotze mesos anterior al inici del primer període impositiu que comenci a partir del 1 de gener de 2009.

– LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ. S’estableix un nou règim de llibertat d’amortització per als exercicis iniciats el 2011, i fins el 2015, per a les inversions noves en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a l’activitat econòmica, sense obligació de manteniment de plantilla.

Les inversions en elements nous posats a disposició del subjecte passiu a partir del dia 3 de desembre de 2010, que no pugin acollir-se a l’anterior llibertat d’amortització per no complir els requisits de manteniment de l’ocupació, podrà acollir-se en el 2011 al nou incentiu fiscal de llibertat d’amortització.

IMPOST SOBRE TRANSMISIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

A efectes des del 3 de desembre del 2010 s’exonera del gravamen per al modalitat d’operacions societàries la constitució de societats i els  augments de capital.

QUOTA DE LES CAMBRES DE COMERÇ

Es reforma la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç, Industria i navegació, per suprimir l’obligatorietat de pertànyer a les Cambres de Comerç i establir la pertinença i el pagament de la quota cambral de forma voluntària.

Novetats tributàries RD-Llei 3/2010 de 3 de desembre 

Newsletter