Novetats tributàries per l’any 2011

Novetats tributàries per l’any 2011.  

A l’espera de l’aprovació de la Llei de Pressupostos  General de l’Estat pel 2001, us volem avançar les novetats que hi ha previstes però encara no definitives, en quan a la normativa tributària per l’any 2011.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.    Una pujada dels tipus marginal en la tarifa estatal de l’IRPF per els contribuents amb bases liquidables generals superiors a 120.000 euros (d’un 1% ) i a 175.000 euros (2%). A aquests percentatges se li ha de sumar el tram autonòmic, que també podria ésser modificat per l’any 2011.

2.    S’estableix un límit de 300.000 euros a les retribucions plurianuals que poden aplicar la reducció del 40%.

3.    Es suprimeix la deducció per naixement o adopció de fill de 2.500 euros.

4.    S’elimina la deducció per adquisició de vivenda habitual per a contribuents amb bases imposable superior a 24.170,20 euros per aquelles adquisicions fetes a partir de l’1 de gener de 2011.

5.    S’incrementa del 50 al 60% la reducció del rendiment net per arrendament de bens immobles destinats a vivenda.

6.    Es redueix l’edat de 35 a 30 anys per aplicar la reducció del 100% en el rendiment net per arrendament de vivendes.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

1.    Es modifica la llei de l’impost per tal de que aquelles societats que perdin la condició de reduïda dimensió, es puguin acollir al règim especial d’Entitats de Reduïda Dimensió durant els tres exercicis següents.

IMPOST SOBRE TRANSMISIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS

1.    Es modifica la llei de l’impost per tal de que estiguin exemptes de la modalitat d’Operacions Societàries les ampliacions de capital que es realitzin durant el 2011 i 2012.

Newsletter