Novetats en la tributació de l’I.V.A en la construcció

Novetats en la tributació de l’I.V.A. en relació a les obres de reparació i renovació de vivendes de particulars i en les obres de construcció i rehabilitació de vivendes
A. Tributa al tipus reduït del 7% a partir del 14 d’abril de 2010, del 8% (a partir de l’1 de juliol i fins el 31 de desembre del 2012) les obres de reparació i renovació de vivendes de particulars (lampista, paleta, fusteria, pintura, etc.) sempre que es compleixi:

 • Que el destinatari sigui persona física, i utilitzi la vivenda com a ús particular,  també les comunitats de propietaris).
 • Que la construcció o rehabilitació de la vivenda hagi finalitzat 2 anys abans del inici de les obres de reparació o renovació.
 • Que la persona que realitzi les obres no aporti materials, per un import superior al 33% del valor de la base imposable. (Es recomana que es faci constar a la factura el cost dels materials o que es compleix amb aquest requisit).

B. Tributa al tipus reduït del 7% a partir del 14 d’abril de 2010, del 8% a partir de l’1 de juliol, les execucions d’obra, amb i sense aportació de materials, de contractes formalitzats directament entre promotor i contractista, que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació destinada fonamentalment a vivenda, inclosos locals, annexes, garatges, instal·lacions i serveis complementaris.

Són obres de rehabilitació, a efectes de la Llei, aquelles que:

 • Més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació han d’ésser obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o obres anàlogues [1] o connexes [2] a la rehabilitació.
 • El cost de les obres ha de superar del 25% del preu d’adquisició de l’edificació (si s’ha efectuat en els dos anys anteriors al inici de les obres de rehabilitació) o del valor de mercat, descomptat en ambdós casos del valor del terreny.
 • El cost de les obres connexes ha d’ésser inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes, i en tot cas, de les obres anàlogues a aquestes, i han d’estar vinculades de forma indissociable i no siguin el simple acabat, o manteniment de la pintura o façana.

[1] Són obres anàlogues a la rehabilitació les següents:

 • Les de adequació estructural que proporcionin a la edificació condicions de seguretat constructiva, garantint la seva estabilitat i resistència mecànica.
 • Les de reforç o adequació de la cimentació, així com les que afectin al tractament de pilars o forjats.
 • Les d’ampliació de la superfície construïda.
 • Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.
 • Les de instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per a ús per discapacitats.

[2] Són obres connexes a la rehabilitació les següents:

 • Les obres de paleta, fontaneria i fusteria.
 • Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua, climatització i protecció contra incendis.
 • Les obres de rehabilitació energètica.

Aquest nou concepte de rehabilitació és important per qualificar la transmissió d’una edificació rehabilitada en primera o segona transmissió d’edificacions. La primera transmissió és una operació subjecte a IVA, i per tant, l’I.V.A. soportat en la rehabilitació és deduïble.

Newsletter