Novetats en la tributació de l’I.V.A en la construcció

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Novetats en la tributació de l’I.V.A. en relació a les obres de reparació i renovació de vivendes de particulars i en les obres de construcció i rehabilitació de vivendes
A. Tributa al tipus reduït del 7% a partir del 14 d’abril de 2010, del 8% (a partir de l’1 de juliol i fins el 31 de desembre del 2012) les obres de reparació i renovació de vivendes de particulars (lampista, paleta, fusteria, pintura, etc.) sempre que es compleixi:

 • Que el destinatari sigui persona física, i utilitzi la vivenda com a ús particular,  també les comunitats de propietaris).
 • Que la construcció o rehabilitació de la vivenda hagi finalitzat 2 anys abans del inici de les obres de reparació o renovació.
 • Que la persona que realitzi les obres no aporti materials, per un import superior al 33% del valor de la base imposable. (Es recomana que es faci constar a la factura el cost dels materials o que es compleix amb aquest requisit).

B. Tributa al tipus reduït del 7% a partir del 14 d’abril de 2010, del 8% a partir de l’1 de juliol, les execucions d’obra, amb i sense aportació de materials, de contractes formalitzats directament entre promotor i contractista, que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació destinada fonamentalment a vivenda, inclosos locals, annexes, garatges, instal·lacions i serveis complementaris.

Són obres de rehabilitació, a efectes de la Llei, aquelles que:

 • Més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació han d’ésser obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o obres anàlogues [1] o connexes [2] a la rehabilitació.
 • El cost de les obres ha de superar del 25% del preu d’adquisició de l’edificació (si s’ha efectuat en els dos anys anteriors al inici de les obres de rehabilitació) o del valor de mercat, descomptat en ambdós casos del valor del terreny.
 • El cost de les obres connexes ha d’ésser inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes, i en tot cas, de les obres anàlogues a aquestes, i han d’estar vinculades de forma indissociable i no siguin el simple acabat, o manteniment de la pintura o façana.

[1] Són obres anàlogues a la rehabilitació les següents:

 • Les de adequació estructural que proporcionin a la edificació condicions de seguretat constructiva, garantint la seva estabilitat i resistència mecànica.
 • Les de reforç o adequació de la cimentació, així com les que afectin al tractament de pilars o forjats.
 • Les d’ampliació de la superfície construïda.
 • Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.
 • Les de instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per a ús per discapacitats.

[2] Són obres connexes a la rehabilitació les següents:

 • Les obres de paleta, fontaneria i fusteria.
 • Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua, climatització i protecció contra incendis.
 • Les obres de rehabilitació energètica.

Aquest nou concepte de rehabilitació és important per qualificar la transmissió d’una edificació rehabilitada en primera o segona transmissió d’edificacions. La primera transmissió és una operació subjecte a IVA, i per tant, l’I.V.A. soportat en la rehabilitació és deduïble.

Newsletter