Noves mesures pels Autònoms.

S’amplia la tarifa plana.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’amplia la tarifa plana de 50 euros de sis mesos a un any per a les altes inicials en el RETA.

Les bonificacions i reduccions de la quota que comporta la tarifa plana quedarà com segueix:

Per als majors de 30 anys o dones majors de 35 anys:

  • 12 mesos 50 euros o 80% de reducció
  • 6 mesos 50% de reducció
  • 6 mesos 30% de reducció

Per als menors de 30 anys o dones menors de 35

  • 12 mesos 50 euros o 80% de reducció
  • 6 mesos 50% de reducció
  • 18 mesos 30% de reducció

Per a discapacitats

  • 12 mesos 50 euros o 80% de reducció
  • 48 mesos 50% de reducció

També es permetrà reprendre amb aquesta tarifa després de dos anys d’haver interromput l’activitat. Fins ara havien d’esperar cinc anys. Si es reprèn l’activitat amb aquesta tarifa després d’haver gaudit de la mateixa en un període d’alta anterior, s’amplia a tres anys el temps exigit de no cotització.

S’amplia la tarifa plana de 50 euros per a les dones que es reincorporin al treball per compte propi en els dos anys següents després de la maternitat, adopció, acolliment i tutela, després de dos anys de cessament.

Els autònoms podran contractar treballadors per compte aliena sense perdre els beneficis de la tarifa plana.

Solament es pagarà pels dies reals d’alta

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, l’autònom es podrà donar d’alta fins a 3 vegades cada any, des del dia en el qual reuneixi els requisits per causar alta i es permetran fins a 3 baixes en cada any natural, en deixar de reunir els requisits, els efectes dels quals coincidiran amb el dia real en què hagin causat alta o cessat, perquè solament paguin pels dies que han treballat.

 

Termini per sol·licitar l’alta en el RETA

Se suprimeix, a partir de l’1 de gener de 2018, per afiliar-se i donar-se d’alta els autònoms, el termini de 30 dies des que neix aquesta obligació, per la qual cosa seran també preceptives l’afiliació i alta prèvies a l’inici de l’activitat per compte propi.

 

Canvi de la base de cotització

Amb efectes de l’ 1 de gener de 2018, per poder adequar les bases als ingressos percebuts s’amplia de dos a quatre els períodes en els quals els autònoms podran canviar en el mateix any la seva base de cotització, en funció del seu interès o dels seus ingressos.

 

Contractació de treballadors

S’estableix una bonificació del 100 % de la cuota empresarial de contingències comuns a la seguretat social durant 12 mesos a la contractació indefinida de familiars per afinitat o consanguinitat fins a segon grau com a treballadors per compte aliena.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei, 26 octubre 2017, es facilita i permet als autònoms la contractació dels fills que estiguin en situació de discapacitat.

 

Accident “in itinere”

Per als autònoms que cotitzin per accidents de treball, se’ls reconeix l’accident in-itinere, (els TRADE ja ho tenien reconegut) la qual cosa serà aplicable als fets causants produïts a partir del 26 d’octubre de 2017.

 

Pensió de jubilació.

Els autònoms amb empleats al seu càrrec, podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la pensió amb la prolongació de la vida laboral per a l’ocupació per compte propi. Els autònoms sense empleats continuen amb el 50 %.

Ajudes per conciliar

Des del 26-10-2017 s’estableix:

Una exempció del 100% de la quota durant 12 mesos per cura de menors de fins a 12 anys o familiars dependents sempre i quan es contracti a un treballador durant el periode que es gaudeix de la bonificiació. En cas de no mantenirse la contractació del treballador s’haura de retornar la bonificació.

Una exempció del 100% de la quota durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acolliment i risc durant l’embaràs o durant la lactància natural.

Com ja hem indicat s’amplia la tarifa plana de 50 euros per a les dones que es reincorporin al treball per compte propi en els dos anys següents després de la maternitat, adopció, acolliment i tutela, després de dos anys de cessament.

 

Recàrrecs a la Seguretat Social per a autònoms i empreses.

Es redueix el recàrrec per retard en el pagament de quotes a la Seguretat Social des del 20% actual fins al 10% si les quotes degudes es paguen en el primer mes natural següent al de la seva meritació. Aquesta novetat no només afectarà als autònoms sinó també a les empreses. Entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.

Es manté el recàrrec del 20 % si les quotes degudes es paguen a partir del segon mes següent al de la seva meritació.

 

 

Newsletter