Modificacions en els processos d’incapacitat temporal.

El Reial Decret 625/2014 de 18 de juliol pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per IT (incapacitat temporal) ha modificat el procediment d’expedició dels comuncats mèdics de baixa, confirmació i alta mèdica. El passat 1 setembre 2014 va entrar en vigor aquesta regulació.

Alguns dels canvis a tenir en compte són els següents:

 

1. Emissió dels informes de baixa i confirmació. Els comunicats de baixa i de confirmació de la baixa s’estendran en funció del període de durada que consideri el metge que els emet. A aquests efectes l’article 2.3 del Reial decret 625/2014 estableix quatre grups de processos:

a) En els processos de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix acte mèdic.

El facultatiu, en funció de quan prevegi que el treballador recuperarà la seva capacitat laboral, consignarà en el comunicat la data de l’alta, que podrà ser la mateixa que la de la baixa o qualsevol dels tres dies naturals següents a aquesta.

El treballador podrà sol·licitar que se li faci un reconeixement mèdic el dia que s’hagi fixat com a data d’alta, i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació de la baixa, si considerés que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral.

b) En els processos de durada estimada d’entre 5 i 30 dies naturals, el facultatiu emetrà el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial. A la data de revisió s’estendrà el comunicat d’alta o, en cas de romandre la incapacitat, el comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.

c) En els processos de durada estimada d’entre 31 i 60 dies naturals, el metge emetrà el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de vint dies naturals entre si.

d) En els processos de durada estimada de 61 o més dies naturals, el facultatiu, emetrà el comunicat de baixa en què fixarà la data de la revisió mèdica prevista, la qual en cap cas excedirà en més de catorze dies naturals a la data de baixa inicial, expedint llavors el comunicat d’alta o, si escau, el corresponent comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de trenta-cinc dies naturals entre si.

 

2. Tramitació dels informes mèdics i expedició d’altes mèdiques.

• El facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta haurà de lliurar al treballador dues còpies del mateix, una per a l’interessat i una altra amb destinació a l’empresa.

• El treballador ha de lliurar a l’empresa la còpia dels comunicats de baixa mèdics i de confirmació de la baixa en el termini de tres dies des de l’expedició.

• El comunicat mèdic d’alta amb destinació a l’empresa, serà lliurat pel treballador a la mateixa en el termini de 24 hores i el treballador ha de reincorporar-se al seu lloc de treball.

• Les empreses tenen l’obligació de remetre a l’INSS en el termini màxim de tres dies hàbilscomptats a partir de la recepció de l’informe presentat pel treballador, a través del sistema RED, els comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta que els presentin els treballadors, emplenats amb les dades que corresponguin a l’empresa.

• L’incompliment de l’esmentada obligació pot constituir, si s’escau, una infracció de les tipificades en l’article 21.6 del text refós de la LISOS. La multa que pot arribar fins als 625 €. (art. 40.1.a LISOS).

 

3. Requeriments als treballadors per reconeixement mèdic.

a) Citació a reconeixement.

L’INSS, podrà disposar que els treballadors que es trobin en situació d’incapacitat temporal siguin reconeguts pels inspectors metges d’aquestes entitats gestores.

La mateixa facultat correspondrà a les Mútues, respecte dels beneficiaris de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes inclosos en el seu àmbit de gestió, perquè siguin reconeguts pels metges que en depenen.

La citació a reconeixement mèdic haurà de comunicar-se al treballador amb una antelació mínima de quatre dies hàbils.

 

b) Suspensió cautelar de la prestació.

En aquesta citació se li informarà que en cas de no acudir al reconeixement, es procedirà a suspendre cautelarment la prestació econòmica, i que si la falta de personació no queda justificada en el termini de deu dies hàbils següents a la data fixada per al reconeixement, es procedirà a l’extinció del dret al subsidi.

Si el treballador justifica la seva incompareixença dins dels deu dies hàbils següents a la data en què estava citat a reconeixement mèdic, el director provincial de l’INSS dictarà nova resolució, o la Mútua nou acord, deixant sense efecte la suspensió cautelar, i procedirà a rehabilitar el pagament de la prestació amb efectes des de la data en què va quedar suspesa. En aquests casos l’entitat gestora o mútua, en el termini de quinze dies següents a la data en què es dicti la resolució o acord, pagarà directament al treballador el subsidi corresponent al període de suspensió. Així mateix, ha de comunicar a l’empresa i a la Tresoreria General de la Seguretat Social la resolució o acord per la qual la suspensió queda sense efecte, informant de la data a partir de la qual procedeix reposar el pagament delegat per part de l’empresa.

Transcorreguts deu dies hàbils des de la data en què estava citat a reconeixement mèdic, sense que el treballador hagi aportat justificació suficient de la seva incompareixença, el director provincial de l’INSS o si escau la Mútua, acordarà l’extinció del dret a la prestació econòmica amb efectes des el dia en què hagi estat efectiva la suspensió. Aquest resolució de l’INSS o acord de la Mútua es notificarà a l’interessat. L’entitat gestora o la mútua ha de comunicar l’extinció acordada, per via telemàtica, al servei públic de salut, a l’empresa i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

4. Proposta d’alta mèdica formulades per les Mútues en els processos derivats de contingències comunes.

Quan la Mútua consideri que el treballador no està impedit per al treball podrà formular propostes motivades d’alta mèdica dirigides a la inspecció mèdica del servei públic de salut, posant-ho en coneixement del treballador afectat.

La Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut haurà de respondre a la Mútua en un termini màxim de 5 dies següents a la data de recepció confirmant la baixa mèdica o admetent la proposta d’alta.

Quan la proposta d’alta formulada per la Mútua no fos resolta o no contesti en el termini esmentat de 5 dies la Mútua podrà demanar l’alta a l’INSS, que haurà de resoldre en el termini de 4 dies.

Newsletter