Les deduccions fiscals en les assegurances de salut

Si una empresa contracta una assegurança de salut pels seus treballadors i la seva família, l’import d’aquesta assegurança no tributarà en l’IRPF (Impost de la Renda de les persones físiques) fins a la quantia de 500 euros per assegurat. En una família de 4 membres l’import que no tributaria pujaria fins els 2.000 euros anuals.

L’article 42 de la Llei del IRPF en el seu apartat 2 lletra f) i l’article 46 del Reglament de l’Impost, estableix que no tindran la consideració de rendiments del treball en espècie “les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per la cobertura de malaltia quan compleixi el següents requisits i límits:

1er. Que la cobertura de malaltia sigui pel propi treballador, pel seu cònjuge i descendents.

2on. Que les primes o quotes no excedeixin de 500 euros anuals per cadascuna de les persones assenyalades en el paràgraf anterior. L’excés sobre aquesta quantia constituirà retribució en espècie.”

Aquestes primes o quotes satisfetes per les empreses son despesa deduïble en el Impost de Societats.

És important ressaltar que Hisenda considera que perquè pugui operar la no consideració de rendiments del treball en espècie, ha d’existir relació laboral entre els treballadors i l’empresa. Per tant no és aplicable aquest article i són rendiments del treball, les assegurances de salut que paguin les empreses als treballadors que són socis d’aquestes.

El mateix cas és aplicable als administradors de societats que només realitzen les funcions pròpies d’administrador i no tenen una relació laboral pròpiament dita amb l’empresa.

Els treballadors autònoms que tributen per estimació directa, també poden gaudir del benefici fiscal de contractar una assegurança de salut privada tant per ell com pel cònjuge i fills.

L’article 30, 5ªde la Llei IRPF estableix que tindran la consideració de despesa deduïble per la determinació del rendiment net en estimació directa, les primes d’assegurança satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell. El límit màxim de deducció serà de 500 euros per cada una de les persones senyalades anteriorment.

Newsletter