Les participacions preferents en la declaració de la Renda.

Els maldecaps de les persones titulars de Participacions Preferents o Deute Subordinada no s’acaba en els tràmits per recuperar la totalitat o part dels seus diners invertits.

Ara, en el moment de fer la declaració de renda, hauran de tenir en compte quines han estat les operacions d’ inversió i desinversió en aquests productes per tal de poder confeccionar de forma correcta la seva declaració de renda.

No és un tema senzill. Hisenda s’ha pronunciat diverses vegades, i no sempre de la mateixa forma, de com s’han de declarar aquests moviments del capital. Sembla que en les últimes consultes publicades, el criteri comença a estar definit. Dependrà de la forma com s’ha obtingut la recuperació del capital:

    • En el cas d’una recompra de les participacions o deute subordinada per part de l’entitat, la diferència entre el preu obtingut en la transmissió i el preu d’adquisició de les participacions, serà rendiment de capital mobiliari, positiu o negatiu.
    • En el cas d’un canvi de les participacions o deute subordinada per accions, i una venda posterior d’aquestes, hi ha dues operacions a declarar en la declaració de renda: la primera serà un rendiment de capital mobiliari entre el valor de les accions rebudes al preu de cotització del dia de la transformació i el preu d’adquisició de les participacions. La segona, serà un guany o pèrdua patrimonial, entre la diferència del valor obtingut per la transmissió de les accions i el valor de cotització del dia de la transformació. Les dues operacions tributen de forma diferent i es compensen de forma diferent en el cas de rendiments negatius.
    • En el cas d’un arbitratge favorable pel client, Hisenda considera que qualsevol operació que hi hagi hagut des de l’adquisició de les participacions preferents o deute subordinada fins l’arbitratge, no s’han de tenir en compte en el moment de la confecció de la declaració. L’operació ha de tributar com a rendiment, positiu o negatiu, de capital mobiliari per la diferència entre el valor obtingut en l’arbitratge i el valor d’adquisició de les participacions preferents o deute subordinada.

La consideració de rendiment de capital mobiliari o de guany o pèrdua patrimonial no és un tema insignificant en la declaració. Val la pena tenir cura en el moment de fer la presentació aquest any per tal d’evitar possibles incidències desagradables en el futur.

Newsletter