Laborals a Persones

Serveis Laborals per a Persones:

  • Assessorament, preparació i tramitació davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social ( INSS) d’expedients
  • Jubilació
  • Invalides
  • Viduïtat i Orfandat
  • Incapacitat Temporal
  • Assessorament en procediments sobre: reclamacions salarials, acomiadaments, accidents de treball, etc
Newsletter