La limitació a menys de 2500 euros dels pagaments en efectiu.

La Llei 7/2012 de la lluita contra el frau va establir el règim de limitació dels pagaments en efectiu. Des de novembre de 2012 no es poden pagar en efectiu les operacions en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros. Aquest import serà de 15.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

S’ha de tenir en compte que els xecs al portador són considerats pagaments en efectiu. Ara be, aquesta limitació no és aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit. A efectes del càlcul de la limitació de 2.500 euros, es sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis. Per evitar problemes amb Hisenda els intervinents en les operacions han de conservar els justificants del pagament durant el termini de cinc anys des de la data d’aquest, per acreditar que es va efectuar a través d’algun dels mitjans de pagament diferents del efectiu.

No només pot ser sancionat qui paga sinó que seran subjectes infractors tant les persones o entitats que paguin incomplint la limitació dels 2.500 euros, com les que rebin els diners. La sanció consisteix en una multa pecuniària proporcional del 25 per cent de la quantitat pagada en efectiu. No serà sancionat qui en un termini de tres mesos següents a la data del pagament efectuat incomplint la limitació, denunciï a l’altre part.

Newsletter