La inversió del subjecte passiu en el lliurament de mòbils, tablets, portàtils i consoles.

S’HA DE COMUNICAR LA CONDICIÓ DE REVENEDOR A HISENDA ABANS DEL 31 DE MARÇ.

Amb efectes d’1 d’abril de 2015, com a conseqüència de la modificació de la llei d’IVA per la reforma fiscal 2015, s’aplica la “regla d’inversió del subjecte passiu” al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals, quan;

– El destinatari sigui un empresari revenedor o
– L’import de l’operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs).

Els destinataris de les operacions, si s’escau, hauran de comunicar expressament i fefaentment a l’empresari o professional que realitzi el lliurament, les següents circumstàncies:

a) Que estan actuant, pel que fa a aquestes operacions, en la seva condició d’empresaris o professionals.

b) Que estan actuant, pel que fa a aquestes operacions, en la seva condició de revenedors, la qual cosa hauran d’acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat específic emès a aquests efectes a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Es considerarà revenedor a l’empresari o professional que es dediqui amb habitualitat a la revenda dels béns adquirits a que es refereixen aquestes operacions.

L’empresari o professional revenedor haurà de comunicar a l’òrgan competent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària la seva condició de revenedor mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal al temps de començament de l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual hagi de produir efectes.

La disposició transitòria primera de la Llei permet, exclusivament per a l’any 2015, que la comunicació de la condició de revenedor a l’Agència Estatal d’Administració Tributària es realitzi fins al 31 de març de 2015, en el cas d’empresaris o professionals que vinguessin exercint les seves activitats durant l’any 2014.

La comunicació s’entendrà prorrogada per als anys següents en tant no es produeixi la pèrdua d’aquesta condició, que deurà així mateix ser comunicada a l’Administració Tributària mitjançant l’oportuna declaració censal de modificació.

L’empresari o professional revenedor podrà obtenir un certificat a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que tindrà validesa durant l’any natural corresponent a la data de la seva expedició.

Newsletter