La clàusula terra o “clausula suelo” de les hipoteques

La clàusula terra ( o“suelo”) de les hipoteques, es una clàusula especial que figura en els préstecs hipotecaris que evita que la quota mensual de la hipoteca pugui baixar per sota d’un tipus d’interès determinat, encara que l’euríbor + el % fixat, siguin inferiors a aquest tipus “suelo” o mínim.

Si vostè té pactat en la seva hipoteca que pagarà l’ euríbor ( 1,714) més un 0,75%, però té inclosa aquesta clàusula terra (“suelo”) amb un tipus del 3%, a dia d’avui Vostè podria estar pagant un 2,5%, però en canvi el banc li seguirà cobrant el 3% fixat en la clàusula “suelo”.

Dues sentències, una del Jutjat Mercantil de Sevilla i l’altre del Jutjat Mercantil de LLeó, han declarat nul·les les referides clàusules, donat el desfàs existent entre les clàusules “suelo” i les clàusules “techo” ( interès més alt que hauria de pagar).

Amb aquestes sentències s’ha obert la porta a renegociar les hipoteques amb els bancs o en tot cas a demandar al banc per obtenir una sentència que anul·li aquesta clàusula de la nostra hipoteca. Segons dades de Adicae (Asociación de Bancos, Cajas y Seguros) més de quatre milions d’hipoteques tenen aquest tipus de clàusula i més de la meitat no saben que la tenen. Es fa convenient revisar el contingut de les nostres hipoteques.

Hi ha entitats que ja han començat a eliminar aquestes clàusules en les seves hipoteques futures.

En la contractació de noves hipoteques o respecte a la renegociació amb els bancs sobre les hipoteques ja existents que contenen aquestes clàusules, s’ha de tenir molt en compte altres possibles aspectes que poden encarir una hipoteca, com són les comissions o la vinculació.

És aconsellable llegir i entendre la lletra petita respecte a les comissions d’apertura, de cancel·lació, de subrogació o de modificació de condicions per no tenir sorpreses i tenir que pagar en supòsits no previstos, com ha succeït amb les clàusules terra (o “suelo”).

Una altre eina que utilitzen els bancs és la vinculació. Imposen als seus clients l’obligatorietat de contractar altres serveis amb l’entitat, com per exemple les assegurances de vida o de la llar . Aquesta vinculació pot acabar encarin el preu final quan recordem, la obligatorietat de contractar aquests altres serveis és una altra mala pràctica dels bancs que pot ser impugnada als tribunals.

Newsletter