IRPF (Impost de la Renda de les Persones Físiques). Qui té l’obligació de declarar?

Son contribuents de l’IRPF les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol i també les persones físiques que tinguin la seva residència habitual a l’estranger per alguna circumstància prevista en la normativa.

S’entendrà que tenen la seva residència habitual en territori espanyol quan resideixin més de 183 dies durant tot l’any natural en territori espanyol o que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, directa o indirectament.

En general tots els contribuents estan obligats a presentar i subscriure declaració pel lRPF. No obstant, no tindran que declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents exclusivament de les següents fonts i en els següents imports, ja sigui en tributació individual o conjunta:

O be;

– Rendiments íntegres del treball, amb el límit de 22.000 euros anuals.

Aquest límit serà de 11.200 euros pels contribuents que percebin rendiments integres del treball en els següents supòsits:

Quan procedeixin de més d’un pagador, excepte en determinats supòsits.

Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fixe de retenció.

– I/o rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

– I/o rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

O be:

-Rendiments  íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Newsletter