IRPF (Impost de la Renda de les Persones Físiques). Escala de l’Impost aplicable al 2010

Qualsevol que sigui el tipus de tributació elegit (tributació individual o tributació conjunta), per determinar els gravamens estatal i autonòmic de la base liquidable general hauran d’aplicar-se succesivament dos escales de l’impost: l’escala general i l’escala autonòmica que en cada cas correspongui al lloc en el que el contribuent hagi tingut la seva residència habitual durant el 2010.Per determinar el gravamen estatal corresponent a la base liquidable general de l’IRPF, tots els contribuents hauran d’aplicar l’escala general de l’impost, amb independència del lloc en el que hagi tingut la residència durant l’any 2010.


Escala general
Base liquidable Quota íntegra Reste base liquidable Tipus aplicable (%)
0 0 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 En endavant 21,50

Per determinar el gravamen autonòmic corresponent a la base liquidable general de l ‘IRPF, cada contribuent haurà d’aplicar l’escala autonòmica que li correspon.

Escala Catalunya
Base liquidable Quota íntegra Reste base liquidable Tipus aplicable (%)
0 0 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18.50
53.407,20 8.040,86 En endavant 21,50
Newsletter