Inspecció i control en els contractes de formació.

El SEPE (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) està intensificant les seves actuacions de seguiment sobre els contractes de formació per verificar la correcta aplicació de les bonificacions.

Les empreses estan rebent visites de inspectors de treball en què se sol·licita la documentació relativa a la formalització del contracte, els justificants del pagament de la formació i a l’acompanyament i seguiment del tutor laboral del treballador. També en els treballadors se’ls pregunta, pels mateixos inspectors, aspectes relacionats amb el seu lloc de treball i amb la formació que realitzen, especialment el temps de treball efectiu o el temps dedicat a la formació.

Entre els requisits del contracte de formació està el de respectar l’horari de treball efectiu, que haurà de ser compatible amb les activitats formatives i que no podrà superar el 75% durant el primer any i el 85% en el segon i tercer any. Tampoc es poden establir treballs a torn, ni un horari nocturn pel contractat amb formació ni podrà fer hores extres. El treballador en formació ha de tenir assignat un tutor amb la qualificació professional adequades i està obligat a entregar la documentació requerida pel centre de formació en les dates programades, participant activament en la seva formació i desenvolupament professional.

Com hem dit en alguna altra ocasió el contracte de formació és un contracte amb importants avantatges, però en tot cas, s’ha de complir rigorosament amb les obligacions i més des de que l’Inspecció de Treball ha intensificat el control d’aquests tipus de contracte.

Newsletter