Impost de societats. Operacions vinculades; Simplificació de les obligacions de documentació.

El Reial Decret-llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, modifica l’article 16 de la Llei de l’Impost de Societats, que regula les operacions vinculades. Mitjançant aquesta modificació, se simplifiquen les obligacions de documentació en determinades operacions vinculades per a les petites i mitjanes empreses (PIMES).

– Regla General ( inclou a totes les empreses independentment de la seva facturació):

 • Queden excloses de les obligacions de documentació les operacions vinculades realitzades en el període impositiu quan la contraprestació del conjunt d’aquestes operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada, no superi l’import de 250.000 euros de valor de mercat, independentment del caràcter intern o internacional de les operacions.
 • Existeixen excepcions a aquesta exoneració per determinades operacions específiques:
  1. Operacions realitzades amb persones o entitats residents en paradisos fiscals
  2. Operacions realitzades per contribuents de l’IRPF en el desenvolupament d’activitats econòmiques a les quals resulti d’aplicació el mètode d’estimació objectiva (Mòduls), amb societats vinculades.
  3. Transmissió de negocis o valors o participacions representatius de la participació en fons propis (no admesos a negociació en mercats regulats de valors).
  4. Transmissió d’immobles o d’operacions sobre actius que tinguin la consideració d’intangibles.

Per tant, totes les operacions vinculades que amb una mateixa persona o entitat no superin l’import de 250.000 ni es puguin incardinar dins de les operacions específiques que conformen l’excepció, queden excloses de les obligacions de documentació.

Regla per a les PIMES: (empresa que la seva xifra de negocis sigui inferior a 8 milions d’euros (10 milions a partir d’1 de gener de 2011).

 • S’aplica la regla general aplicable a tot tipus d’empreses per a les operacions vinculades l’import de les quals no superi els 250.000 euros.
 • Però a més per a les PIMES, s’exclou l’obligació de documentació de les operacions vinculades quan l’import del conjunt de les operacions vinculades realitzades per l’empresa en l’exercici no superi 100.000 euros de valor de mercat, encara que es tracti d’alguna de les operacions específiques que conformen l’excepció de la norma general; o sigui, operacions realitzades per contribuents en règim d’estimació objectiva (Mòduls), operacions de transmissió de negocis o valors, i operacions de transmissió d’immobles o de béns intangibles. S’exceptuen les operacions amb paradisos fiscals.
Newsletter