Hisenda no pot sancionar per un error “de bona fe” en la declaració tributària

Una sentència del Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya dictamina que un error en la declaració tributària no pot comportar un càstig econòmic si el contribuent va actuar de bona fe.

El contribuent si be, tenia dret a aplicar-se una bonificació en el impost de societats la qual va calcular d’una forma “raonable”, ho va fer d’una forma equivocada, segons Hisenda.

Estima el tribunal que el contribuent ha de regularitzar la situació abonant l’import corresponent a la nova liquidació, però descarta de forma contundent el fet de que hagi de pagar una sanció.

El tribunal es basa en el que estableix la Llei General Tributària en el seu article 179.2 lletra d); “Les accions o omissions tipificades en las lleis no donaran lloc a cap responsabilitat per infracció tributària…….(lletra d)….. quan s’hagi posat la diligència necessària en el compliment de les obligacions tributàries. S’entendrà que s’ha posat la diligència necessària quan l’obligat hagi actuat emparant-se en una interpretació raonable de la norma”.
Per tant, encara que aquesta sentència sembli una excepció, l’únic que ha fet el Tribunal Econòmic ha estat aplicar el que preveu la Llei General Tributària.

Newsletter