Factures rectificatives concurs de creditors

Facturas rectificativas concurso de acreedores - factures rectificatives concurs de creditors

Quan estem davant d’un crèdit incobrable degut que el el nostre client està en concurs de creditors, l’article 80 Tres de la Llei de l’IVA estableix que “la base imposable podrà reduir-se quan el destinatari de les operacions subjectes a l’Impost no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides i sempre que, amb posterioritat a la meritació de l’operació, es dicti interlocutòria de declaració de concurs. Per tant davant tractant les factures rectificatives concurs de creditors, la modificació, si escau, no podrà efectuar-se després de transcorregut el termini de dos mesos comptats a partir de la fi del termini màxim(un mes) fixat en l’article 21.1.5º de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.”

Per tant en el cas de deutor en concurs, el termini per poder realitzar la modificació de la base imposable s’amplia d’1 a 3 mesos des de la publicació en el BOE de la interlocutòria de declaració de concurs.

Segons l’article 24.1 del Reglament de l’IVA, Hisenda exigirà l’acreditació de la remissió de la factura rectificativa al destinatari de l’operació i a l’administració concursal. Per la qual cosa aquesta l’enviament de la factura rectificativa s’haurà de fer per burofax o qualsevol altre mitjà que pugui acreditar aquesta remissió.

 

Factures rectificatives concurs de creditors, tot el que has de saber sobre crèdits incobrables.

L’article 80 Quatre estableix que la base imposable també podrà reduir-se proporcionalment quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin total o parcialment incobrables.

A aquests efectes un crèdit es considerarà total o parcialment incobrable quan hagi transcorregut un any des de la meritació de l’Impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix. No obstant això, quan es tracti d’operacions a terminis superiors a l’any o amb preu ajornat , haurà d’haver transcorregut un any des del venciment del termini o terminis impagats a fi de procedir a la reducció proporcional de la base imposable.

Quan el titular del dret de crèdit la base imposable del qual es pretén reduir sigui un empresari o professional amb una facturació inferior a 6.010.121,04 euros (Pime), el termini podrà ser de sis mesos o un any.

El subjecte passiu haurà d’instar el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor o per mitjà de requeriment notarial al mateix, fins i tot quan es tracti de crèdits afermats per Ens públics.

La modificació haurà de realitzar-se en el termini dels tres mesos següents a la finalització del període de sis mesos o un any abans referits i comunicar-se a l’Agència Tributària en el termini d’un mes.

També en aquest cas, segons l’article 24.1 del Reglament de l’IVA, Hisenda exigirà l’acreditació de la remissió de la factura rectificativa al destinatari de l’operació i a l’administració concursal. Per la qual cosa aquesta s’hauria de fer per burofax o qualsevol altre mitjà que pugui acreditar aquesta remissió.

Pel que fa a les operacions en règim especial del criteri de caixa, s’introdueix una regla especial per declarar un crèdit incobrable, de manera que es permet la modificació de la base imposable quan es produeixi la meritació de l’esmentat règim especial per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a la data de realització de l’operació, sense haver d’esperar a un nou transcurs del termini de 6 mesos o 1 any que marca la normativa a computar des de la meritació de l’impost.

 

 


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter