Es reforçarà l’ Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals

El govern ha presentat l’anteprojecte de llei de reforma de l’ inspecció de treball i seguretat social, el qual té com objectiu reforçar l’inspecció i dotar-la de millors mitjans per lluitar contra el frau.

 

Un dels aspectes més rellevant i que més incidència pot tenir en les actuacions inspectores, és la creació d’una escala de subinspectors especialitzats en seguretat i salut, la qual cosa comportarà l’increment de les actuacions de vigilància del compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
L’article 23 de la Llei 31/1995 obliga a l’empresari a elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral o sanitària un pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació dels riscos per la seguretat i salut en el treball, la planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i de prevenció a adoptar, la documentació justificativa de la pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors, i la relació d’accidents de treball i malalties professionals que  hagin causat una incapacitat laboral.
Les responsabilitats que es poden exigir a un empresari per no complir amb la normativa de prevenció de riscos, poden donar lloc a sancions administratives, però també a responsabilitats penals i civils pels danys i perjudicis que es poden derivar. A més a més la responsabilitat pot traduir-se en el pagament d’un recàrrec en les prestacions de la Seguretat Social que es meritin en favor del treballador.

Les infraccions administratives en matèria de prevenció de riscos laborals estan establertes en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS), i són les següents:Lleus

Grau mínim multa de 40 a 405 euros
Grau mig multa de 406 a 815 euros
Grau màxim de 816 a 2.045 euros
Greus
Grau mínim de 2.046 a 8.195 euros
Grau mig de 8.196 a 20.490 euros
Grau màxim de 20.491 a 40.985 eurosMolt greus
Grau mínim de 40.986 a 163.955 euros
Grau mig de 163.956 a 409.890 euros
Grau màxim de 409.891 a 819.780 euros.Per exemple, no tenir realitzat un pla de prevenció és una infracció greu que pot comportar multes fins a 40.985 euros, i no observar les mesures de protecció a les treballadores durant els períodes d’embaràs o lactància és una infracció molt greu, que podrien comportar multes que van dels 40.986 euros fins els 819.780 euros.

Newsletter