Durant l’Agost s’han de presentar les declaracions menusuals d’IVA, IRPF i Societats.

EN ANYS ANTERIORS LES DECLARACIONS DE PRESENTACIÓ MENSUAL DEL MES DE JULIOL ES PRESENTAVEN DURANT EL MES DE SETEMBRE.

El termini de declaració dels models de presentació mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol s’inicia el dia 1 d’agost i finalitzarà el 20 d’agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors.

En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació serà de l’1 al 15 d’agost.

Newsletter