Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

A partir de l’1 d’abril de 2023 els metges d’atenció primària ja no lliuraran dues còpies del comunicat mèdic d’incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica. La tradicional còpia per lliurar a l’empresa desapareix i el treballador malalt ja no serà el responsable de portar en mà aquest comunicat a la feina. La gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d’intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador afectat, per gestionar la baixa o l’alta mèdica.


 

La norma prescindeix del lliurament al treballador de la còpia en paper del comunicat mèdic i de l’obligació de la seva presentació a l’empresa per part de l’empleat.

 

Els canvis introduïts, amb la finalitat d’agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques, entraran en vigor l’1 d’abril de 2023 i s’aplicaran tant als processos d’incapacitat temporal (IT) nous, com als que en aquest moment es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

 

Serà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el qui comuniqui a les empreses, per via telemàtica, les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta dels treballadors emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar, com a màxim, en el primer dia hàbil següent al de la recepció d’aquestes dades.

 

Newsletter