Els autònoms començaran a cotitzar en funció dels seus ingressos reals a partir de l’1 de gener de 2023

Cotització autònoms 2023 en funció dels ingressos

 


Li recordem que a partir de l’1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d’autònoms. El Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol, ha establert un nou sistema de cotització per ingressos reals per als treballadors per compte propi o autònoms, un mecanisme que s’anirà implantant de manera progressiva des de 2023 i fins al 2032 quan estarà plenament operatiu.

El nou sistema de cotització d’autònoms en 8 claus:

1. Entrada en vigor

A partir de l’1 de gener de 2023 es desplega progressivament (durant tres anys) un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a més tard en nou anys.

2. Quotes

Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 als 500 euros al mes en 2023, i dels 200 als 590 euros al mes en 2025, sempre en funció dels rendiments nets.

3. Trams

Els 15 trams que entren en vigor en 2023 són els següents:

Taula de rendiments i bases de cotització 2023

Taula reduïda

Trams de rendiments nets 2023.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 <= 670 751,63 849,66
Tram 2 > 670 i <= 900 849,67 900
Tram 3 > 900 i <1.166,70 898,69 1.166,70

Taula de rendiments i bases de cotització 2023

Taula general

Trams de rendiments nets 2023.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 >= 1.166,70 i <=1.300 950,98 1.300
Tram 2 > 1.300 i <= 1.500 960,78 1.500
Tram 3 > 1.500 i <= 1.700 960,78 1.700
Tram 4 > 1.700 i <= 1.850 1.013,07 1.850
Tram 5 > 1.850 i <= 2.030 1.029,41 2.030
Tram 6 > 2.030 i <= 2.330 1.045,75 2.330
Tram 7 > 2.330 i <= 2.760 1.078,43 2.760
Tram 8 > 2.760 i <= 3.190 1.143,79 3.190
Tram 9 > 3.190 i <= 3.620 1.209,15 3.620
Tram 10 > 3.620 i <= 4.050 1.274,51 4.050
Tram 11 > 4.050 i <= 6.000 1.372,55 4.139,40
Tram 12 > 6.000 1.633,99 4.139,40

        Font: Seguretat Social

 

4. Canvis de tram

Els autònoms podran canviar la seva quota en funció de la seva previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades a l’any.

5. Càlcul rendiments

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessaris per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris).

6. Baixos ingressos

Els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la seva quota de més del 30% respecte a l’actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota de l’SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes en 2025.

7. Quotes bonificades

Es fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a altres dotze mesos addicionals quan els ingressos nets continuen sent baixos.

8. Regularització de les quotes:

Les farà la Seguretat Social si els rendiments nets anuals superen o no els trams triats.

Resultats de la regularització:

  • Correcte
  • Sobrecotització: es reintegrarà a l’autònom l’excés en quatre mesos.
  • Infracotitzación: a l’autònom haurà de pagar en dos mesos.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Newsletter