Eliminació de l’obligació de publicar en diaris els acords societaris

El Reial Decret 13/2010 de 3 de desembre elimina l’obligació de publicar en diaris els acords de la societat, tals com la constitució, la modificació d’estatuts, la reducció de capital y la convocatòria de juntes d’accionistes o la dissolució.

On s’han d’anunciar els acords de la societat?

En les societats anònimes.

– La convocatòria de Junta General.

En el BORME ( Boletín Oficial del Registro Mercantil) i en la pàgina WEB de la Societat.
En cas de que no hi hagi pàgina WEB , en un diari de major circulació de la província.

– Acord de canvi de denominació, de domicili, de substitució o qualsevol altre modificació de l’objecte social.

En el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

En el cas que no hi hagi pàgina WEB, en dos diaris de major circulació de la província.

– Acord de reducció de capital.

En el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

Si no hi ha pàgina WEB, en un diari de major circulació de la província.

– Dissolució de societat.

En el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

En el cas de que no hi hagi pàgina WEB en un diari de major circulació de la província.

En les societats de responsabilitat limitada.

– La convocatòria de Junta General.

Règim general:

En el BORME ( Boletín Oficial del Registro Mercantil) i en la pàgina WEB de la Societat.

En cas de que no hi hagi pàgina WEB , en un diari de major circulació de la província.

Els estatuts socials poden preveure un règim diferent:

Pàgina WEB de la societat

Si no hi pàgina WEB de la societat , en un diari determinat de major circulació de la província.

per comunicació individual i escrita als socis.

– Acord de canvi de denominació, de domicili, de substitució o qualsevol altre modificació de l’objecte social.

En el BORME.

– Acord de reducció de capital amb restitució d’aportacions.

Notificació personal al domicili dels creditors.

Si no es possible la notificació personal,  en el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

Si no hi ha pàgina WEB en un diari de major circulació de la localitat.

– Dissolució de societat.

En el BORME.

Newsletter