El nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables vigent des de l’1 de gener de 2023

El passat 1 de gener de 2023 va entrar en vigor el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

És un impost que no afectarà tan sols a les empreses del sector del plàstic, sinó que afecta a les empreses dedicades a la fabricació o distribució d’envasos i a qualsevol importador o adquirent intracomunitari d’envasos de plàstic. En la pràctica, serà difícil trobar en una empresa del sector secundari que no es trobi sotmesa a aquest impost pel simple fet d’adquirir fora del territori espanyol qualsevol classe de mercaderia que vingui embalada amb plàstic no reciclat i que aquest suposi més de 5 kg al mes.

L’impost formarà part de la base imposable de l’IVA.

L’impost sobre els envasos de plàstic es defineix com un impost de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori d’aplicació de l’impost (“TAI”), d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

                                                                                                                                                

ÀMBIT OBJECTIU I FET IMPOSABLE 

L’impost recau sobre

 1. la fabricació
 2. la importació
 3. l’adquisició intracomunitària
 

d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si estan contenint, protegint, manipulant, distribuint o presentant mercaderies. Aquells envasos que, estant composts de més d’un material, continguin plàstic, es gravaran per la quantitat de plàstic que continguin.

 

No es grava, aquell envàs concebut, dissenyat i comercialitzat per a múltiples circuits o rotacions o per a ser emplenat o reutilitzat amb la mateixa fi per al qual va ser dissenyat.

 

L’impost també grava la a)fabricació, b)importació o c)adquisició intracomunitària dels productes plàstics semielaborats destinats a la fabricació dels envasos no reutilitzables (per ex. preformes o les làmines de termoplàstic), així com aquells altres productes que continguin plàstic destinat a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

 

MERITACIÓ DE L’IMPOST 

 • En els supòsits de fabricació, la meritació de l’impost es produirà en el moment en què es faci el primer lliurament o posada a disposició a favor de l’adquirent, dels productes subjectes pel fabricant, excepte si s’efectuen pagaments anticipats anteriors al primer lliurament, i en aquest cas l’impost es reportarà (totalment o parcialment) en el moment del cobrament total o parcial del preu, pels imports percebuts.
 • En els supòsits d’importació, la meritació de l’impost es produirà en el moment en què hagués tingut lloc la meritació dels drets d’importació.
 • En el cas d’adquisicions intracomunitàries, la meritació de l’impost es produirà el dia 15 del mes següent a aquell en el qual s’iniciï l’expedició o el transport dels productes subjectes a l’impost amb destinació a l’adquirent, tret que amb anterioritat a aquesta data s’expedeixi la factura per aquestes operacions, i en aquest cas la meritació de l’impost tindrà lloc en la data d’expedició de la factura.
 
 

SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS 

No estaran subjectes a l’impost:

 • la fabricació, importació o adquisició de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius concebuts per a ser incorporats als productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
 • la fabricació d’aquells productes destinats a ser enviats fora del Territori d’aplicació de l’impost.
 • les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d’envasos, això és, aquelles el pes total del plàstic no reciclat de les quals no excedeixi de 5 quilograms en un mes.
 • aquells productes que es destinin a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari, així com els rotlles de plàstic per a ensitjaments d’ús agrícola i ramader.
 • l’adquisició intracomunitària dels productes que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost corresponent, es destinin a ser enviats a un territori diferent del TAI.
 
 

CONTRIBUENTS

Són contribuents, qui realitzi, dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost,

 • la fabricació
 • importació
 • adquisició intracomunitària
 
BASE IMPOSABLE I TIPUS 

La base imposable de l’impost es quantifica per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes objecte de l’impost, a la qual li resultarà d’aplicació el tipus impositiu de 0,45 euros per quilogram.

 

OBLIGACIONS FORMALS I MODELS DE DECLARACIÓ

Models 592

La presentació del model 592 i, si és procedent, el pagament del deute tributari s’efectuarà dins dels vint dies naturals següents (o 15, en cas de domiciliació bancària) a aquell en què finalitza el període de liquidació que correspongui, coincidint aquest amb el trimestre natural, tret que es tracti de contribuents el període de liquidació de l’IVA dels quals fos mensual, i en aquest cas el còmput també serà mensual.

Inscripció en el registre territorial de l’impost

 • Els fabricants, hauran de sol·licitar la inscripció en el registre territorial de l’Oficina Gestora de l’AEAT on radiqui l’establiment en el qual exerceixin la seva activitat.
 • Els adquirents intracomunitaris hauran de sol·licitar la seva inscripció davant la citada Oficina Gestora, i queden exceptuats d’aquesta obligació si realitzen adquisicions intracomunitàries en les quals el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes natural.
 

La inscripció s’haurà de formalitzar per mitjà d’una sol·licitud telemàtica, acompanyada de:

 • la documentació acreditativa de la representació per als contribuents no establerts a Espanya,
 • identificació de l’establiment en el qual els fabricants desenvolupin la seva activitat i
 • indicació de l’epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques que correspongui.

Acordada la inscripció, s’expedirà la targeta acreditativa de la inscripció que inclourà el codi d’identificació del plàstic (CIP).

 

Comptabilitat i llibre registre d’existències

 • Els fabricants contribuents hauran de portar una comptabilitat dels productes objecte de l’impost conforme al format electrònic que figura en l’annex V de l’ordre, amb un sistema comptable en suport informàtic, a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació. Al seu torn, hauran d’incloure en la seva comptabilitat les existències de productes que tinguin emmagatzemades a l’entrada en vigor de l’impost.
 • Els adquirents intracomunitaris hauran de portar un llibre registre d’existències, conforme al format electrònic que figura en l’annex V de l’ordre, a través de la seu electrònica de l’AEAT, dins del mes següent al període de liquidació. No obstant això, sense perjudici de l’obligació de gestió, no estan obligats a presentar aquest llibre en els períodes de liquidació per als quals no resulti quota a ingressar.
 

Respecte de totes dues obligacions:

 • El mes d’agost es considera inhàbil, i
 • per als períodes de liquidació compresos en el primer semestre de 2023, s’estableix un període transitori per al subministrament dels assentaments i presentació del llibre d’existències, de manera que es podran presentar dins del mes de juliol de 2023.
 
Facturació

Si bé no és objecte de regulació en l’ordre, sinó a través de l’article 82.9 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per la qual s’aprova l’impost, en ocasió de les vendes o lliuraments dels productes objecte de l’impost a Espanya, s’hauran de complir les següents obligacions de facturació:

 • En la primera venda o lliurament fet després de la fabricació dels productes, els fabricants hauran de repercutir a l’adquirent l’import de les quotes de l’impost reportades, consignant en la factura separadament l’import de les quotes meritades, la quantitat de plàstic no reciclat contingut en quilograms i l’article pel qual aplica una exempció, si escau.
 • Les mateixes obligacions apareixeran en les següents vendes (consignant tal detall en la factura o en un certificat), prèvia sol·licitud de l’adquirent, excepte per a les factures simplificades.
 
 

Atesa l’àmplia repercussió d’aquest impost convé fer una anàlisi individualitzada del seu impacte material i formal per part de les empreses.

 

Newsletter