El Consorci només cobreix qui té una assegurança

El Consorci de Compensació d’Assegurances només cobrirà en el terratrèmol de Lorca els danys a les persones i als béns que tinguessin una assegurança al corrent de pagament.

Per a la resta de persones solament queda esperar a les ajudes públiques, les quals triguessin més i les quanties seran inferiors.

El Consorci indemnitzarà tots els danys que estiguessin assegurats sense excepció i ho farà conforme als capitals assegurats i al procediment de valoració i  les clausules que figurin en les pòlisses d’assegurança, i això sigui quin sigui l’import que correspongui indemnitzar.

Si bé, segons el previst en l’art. 16 de la Llei del Contracte d’Assegurança, és obligatori comunicar en un termini màxim de set dies l’ocurrència del sinistre i del dany, el Consorci, en el cas del terratrèmol de Lorca va comunicar que no rebutjaria ni negaria cap pagament pel fet de reclamar-se fora d’aquests set dies.

En el supòsit de danys a persones, aquestes hauran de tenir concertada una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc d’Accidents o una pòlissa del ram de Vida que garanteixi exclusiva o principalment el risc de defunció.

En el cas d’automòbils, els damnificats han de tenir concertats “danys propis” al vehicle en una de les següents cobertures: llunes, incendi, robatori o l’anomenades assegurances a tot risc. No seran indemnitzables els danys sobre vehicles que únicament tinguin contractat l’assegurança de responsabilitat civil, (l’assegurança de “danys a tercers”).

En els altres béns, la pòlissa d’assegurances haurà d’incloure la cobertura d’algun dels riscos següents; incendi, robatori, trencament de cristalls, danys a maquinària; equips electrònics; ordinadors. Aquestes cobertures s’inclouen en les pòlisses de multirisc de la llar, de comunitats, d’oficines, de comerç, de tallers, d’indústria, o pòlisses pime.

Perquè el consorci cobreixi la pèrdua de beneficis, és necessari que aquesta garantia es trobi assegurada en pòlissa, que sigui conseqüència d’un dany directe en els béns assegurats i que aquests béns siguin propietat o estiguin a la disposició de l’assegurat.

Newsletter