Domicili social versus domicili fiscal

D’ON ÉS UNA COMPANYIA?

L’article 9 de la Llei de societats de capital diu:

“1. Les societats de capital han de fixar el seu domicili dins del territori espanyol al lloc en què estigui el centre de la seva efectiva administració i direcció, o on radiqui el seu principal establiment o explotació.

2. Les societats de capital que el seu principal establiment o explotació radiqui dins del territori espanyol han de tenir el seu domicili a Espanya.”

Aquest és el domicili social. Ha de figurar en els estatus de la societat, inscriure’s en el Registre Mercantil de la província i comunicar-lo a hisenda. Ha de figurar també, d’acord amb l’article 24 del Codi Comerç en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, juntament amb les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Podrà ser modificat per l’òrgan d’administració o per la junta general segons estableixin els estatuts de la pròpia societat.

L’article 48 de la Llei General Tributària diu:

“1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’Administració tributària.

2. El domicili fiscal serà:

a) Per a les persones físiques, el lloc on tinguin la seva residència habitual. Això no obstant, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques, en els termes que reglamentàriament es determinin, l’Administració tributària pot considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades. Si no es pot establir el lloc, ha de prevaldre aquell on radiqui el valor màxim de l’immobilitzat en què es realitzin les activitats econòmiques….

b) Per a les persones jurídiques, el seu domicili social, sempre que hi estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. Altrament, cal atenir-se al lloc en què es dugui a terme l’esmentada gestió o direcció. Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d’acord amb els criteris anteriors, ha de prevaldre aquell on radiqui el valor màxim de l’immobilitzat. …. “

Aquest domicili fiscal és el lloc on la persona o la societat tindrà la relació amb l’AEAT, i no és aleatori, sinó que ha d’esser on efectivament hi hagi centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels negocis de l’entitat. Es comunica a hisenda mitjançant una declaració censal, i haurà també de figurar en les factures emeses per la societat.

Tot i la redacció pràcticament idèntica d’ambdues normatives, en les últims dies hem vist moviments d’empreses sense pràcticament cap moviment de gestió administrativa ni de direcció dels negocis. Quedarà, en tots cas, en mans de l’òrgan de comprovació o inspecció, la definitiva ubicació de les seus socials i domicili fiscal de les grans companyies, de les mitjanes i de les petites empreses.

Estem a la vostra disposició per qualsevol ajuda o aclariment que pugueu necessitar.

Newsletter