Després de la declaració de renda, toca pagar l’impost de societats.

FINS EL 25 DE JULIOL.

Quan la renda és obtinguda per persones físiques, l’impost directe que el sistema tributari espanyol estableix és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). No obstant això, si qui manifesta la seva capacitat econòmica obtenint renda és una persona jurídica (societat, associació, fundació, etc.), o un ens sense personalitat jurídica que es consideri subjecte passiu (fons d’inversió, UTE., fons de pensions, etc.), l’obligació constitucional de contribuir es porta a efecte per mitjà de l’Impost de Societats.

En aquest sentit l’Impost de Societats constitueix un complement de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en el marc d’un sistema tributari sobre la renda.

Així doncs, cal definir l’Impost de Societats com un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques.

A diferència del que succeeix en altres figures tributàries, la declaració de l’Impost de Societats no té un termini de presentació únic per a tots els contribuents, sinó que cada subjecte passiu té el seu propi termini, en funció de la data en què conclogui el seu període impositiu. La presentació de la declaració haurà d’efectuar-se dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per tant, com a regla general, quan es tracti de subjectes passius l’exercici econòmic dels quals coincideixi amb l’any natural, el termini màxim de presentació de declaracions queda fixat el 25 de juliol.

Newsletter