Deducció per socis de societats de nova creació. Model 165.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
logo con letras Gestoria Luis Mataro

EL MODEL 165 S’HA DE PRESENTAR ABANS DEL 2 DE FEBRER.

Els socis d’una societat amb una participació inferior al 40%, poden aplicar-se una deducció per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. Per a això, l’entitat que compleixi els requisits que es diran han de presentar una declaració informativa en relació amb el compliment de requisits, identificació dels seus accionistes o partícips, percentatge i període de tinença de la participació.

Base màxima de deducció

La base màxima de deducció és de 50.000 euros anuals i està formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites,

No formarà part de la base de deducció:

-L’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi-empresa, en la mesura que aquest saldo hagi estat objecte de deducció,

-Les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions quan respecte de tals quantitats el contribuent practiqui una deducció establerta per la Comunitat Autònoma en l’exercici de les seves competències.

A més, quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l’aplicació de l’exempció per reinversió, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites la part de la reinversió que excedeixi de l’import total obtingut en la transmissió d’aquelles. En cap cas es pot practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin la quantia esmentada. 

Percentatge de deducció

El percentatge de deducció aplicable és el 20%.  

Requisits i condicions per a la seva aplicació

El contribuent ha de complir els següents requisits:

–  Les accions o participacions en l’entitat han d’adquirir-se en el moment de la constitució o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a la constitució i mantenir-les en el seu patrimoni per un termini superior a 3 anys.

–  La participació no pot ser superior al 40% del capital social de l’entitat. Es computen també les accions o participacions dels parents fins a 2on grau.

L’entitat ha de complir els requisits:

a) Revestir la forma de Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral, en els termes que preveu el text refós de la Llei de societats de capital i no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat. Aquest requisit haurà de complir-durant tots els anys de tinença de l’acció o participació.

b) Exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa.

c) L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del període impositiu de la mateixa en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

Requisits formals

El compliment d’aquests requisits ha de ser acreditat mitjançant certificat expedit per la societat en el període impositiu en què es va produir l’adquisició de la mateixa. A més a més, aquesta societat haurà de presentar la declaració informativa, model 165.

Newsletter