Deducció per socis de societats de nova creació. Model 165.

EL MODEL 165 S’HA DE PRESENTAR ABANS DEL 2 DE FEBRER.

Els socis d’una societat amb una participació inferior al 40%, poden aplicar-se una deducció per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. Per a això, l’entitat que compleixi els requisits que es diran han de presentar una declaració informativa en relació amb el compliment de requisits, identificació dels seus accionistes o partícips, percentatge i període de tinença de la participació.

Base màxima de deducció

La base màxima de deducció és de 50.000 euros anuals i està formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites,

No formarà part de la base de deducció:

-L’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi-empresa, en la mesura que aquest saldo hagi estat objecte de deducció,

-Les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions quan respecte de tals quantitats el contribuent practiqui una deducció establerta per la Comunitat Autònoma en l’exercici de les seves competències.

A més, quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l’aplicació de l’exempció per reinversió, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites la part de la reinversió que excedeixi de l’import total obtingut en la transmissió d’aquelles. En cap cas es pot practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin la quantia esmentada. 

Percentatge de deducció

El percentatge de deducció aplicable és el 20%.  

Requisits i condicions per a la seva aplicació

El contribuent ha de complir els següents requisits:

–  Les accions o participacions en l’entitat han d’adquirir-se en el moment de la constitució o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a la constitució i mantenir-les en el seu patrimoni per un termini superior a 3 anys.

–  La participació no pot ser superior al 40% del capital social de l’entitat. Es computen també les accions o participacions dels parents fins a 2on grau.

L’entitat ha de complir els requisits:

a) Revestir la forma de Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral, en els termes que preveu el text refós de la Llei de societats de capital i no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat. Aquest requisit haurà de complir-durant tots els anys de tinença de l’acció o participació.

b) Exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa.

c) L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del període impositiu de la mateixa en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

Requisits formals

El compliment d’aquests requisits ha de ser acreditat mitjançant certificat expedit per la societat en el període impositiu en què es va produir l’adquisició de la mateixa. A més a més, aquesta societat haurà de presentar la declaració informativa, model 165.

Newsletter