Declaració de la Renda 2014

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITEM PER FER LA DECLARACIÓ.

El dia 7 d’abril s’ha iniciat el període de presentació de la Declaració de Renda 2014. El termini de presentació finalitza 30 de juny. En el cas de domiciliar el pagament al banc el termini de presentació acabarà el 25 de juny.

També des del 7 d’abril es pot demanar l’esborrany de la Declaració de Renda. Els càlculs fets per Hisenda responen a l’ informació que disposa l’Agència Tributària i és possible que hi hagi dades errònies o incompletes.

El contribuent personalment o a través del nostre assessorament,  haurà de comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs, perquè qualsevol error de l’esborrany no exclouria al contribuent de ser sancionat.

Una vegada feta aquesta comprovació el contribuent tindrà l’opció de confirmar aquest esborrany a Hisenda o procedir a fer la declaració d’autoliquidació de l’Impost.

Per tal de poder confeccionar la declaració, hem de disposar de la documentació següent:

  • Dades personals:  Aquelles persones que tinguin una minusvalidesa superior al 33 per 100 l’hauran d’acreditar mitjançant certificat emès per Benestar Social.
  • Rendiments del treball personal: certificats de les empreses on treballen els membres de la unitat familiar en què constin el sou, les quantitats retingudes a compte de l’IRPF i les quotes de la seguretat social. Aquells treballadors que cotitzen pel règim especial d’Autònoms ens hauran de detallar la quantitat pagada a la Tresoreria de la Seguretat Social i qui ha estat el pagador (ell mateix o una societat).
  • Rendiments del capital mobiliari: certificats bancaris dels interessos i els dividends obtinguts per llibretes, comptes corrents, valors, préstecs…
  • Rendiments del capital immobiliari o imputacions de renda: rebuts de la contribució i, si en falta algun, escriptura o document justificatiu de la propietat, ingressos per arrendaments, factures de despeses per les finques, rebuts del pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge principal i certificat de les retencions practicades per l’arrendatari. Recordeu que s’ha de fer constar en la declaració el número de referència cadastral de l’habitatge habitual, dels immobles arrendats i de la resta de finques propietat del declarant.
  • Activitats econòmiques: rendiments obtinguts en les activitats empresarials o professionals; llibre d’ingressos, llibre de despeses i llibre de béns d’inversió (amortitzacions).
  • Altres rendiments: ingressos per participació en societats, guanys i pèrdues patrimonials (venda d’immobles, finques, accions, fons d’inversió…)
  • Deduccions o reduccions: aportacions a plans de pensions, capitals i interessos satisfets per adquisició de l’habitatge propi, quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge propi i donatius.
  • Subvencions o ajudes: Pla PIVE per l’adquisició de vehicles, ajudes a l’adquisició d’habitatges, millores en l’habitatge o qualsevol altre subvenció o ajuda. S’ha de comprovar una per una si tributaran o no.
  • L’esborrany de la declaració o les dades fiscals que us hagi fet arribar Hisenda.

 

Com obtenir l’esborrany? 

Heu de saber que el dia que vingueu a fer la declaració podem demanar l’esborrany en aquell moment i disposar d’ell per fer la declaració.

En cas que estigueu interessats en tenir-lo abans ens el podeu sol·licitar enviant un e-mail a pilar.pradillo@luis.cat i us farem la gestió de sol·licitar-lo.

 

Per tal d’evitar acumulacions de darrera hora i poder atendre’ls degudament, els hi agrairem que ens telefonin per fixar dia i hora d’entrevista al telèfon habitual

93 796 10 31.

Newsletter