Declaració de Renda 2009

El proper dia 30 de juny s’acaba el període per la presentació de la declaració de la renda de l’exercici 2009. Recordi que si la declaració és a pagar i vol domiciliar el pagament, haurà de presentar la declaració telemàticament abans del dia 23 de juny.

Per tal de confeccionar la declaració, els hi agrairíem preparessin la documentació que detallem a continuació.

Dades personals: fotocòpia del DNI propi, del cònjuge, fills, ascendents i descendents a càrrec. Aquelles persones que tinguin una minusvalua superior al 33 per 100 l’hauran d’acreditar mitjançant certificat emès per Benestar Social.

Rendiments del treball personal: certificats de les empreses on treballen els membres de la unitat familiar en què constin el sou, les quantitats retingudes a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques i les quotes de la seguretat social. Aquells treballadors que cotitzen pel règim especial d’Autònoms ens hauran de detallar la quantitat pagada a la Tresoreria de la Seguretat Social i qui ha estat el pagador (ell mateix o una societat).

Rendiments del capital mobiliari: certificats bancaris dels interessos i els dividends obtinguts per llibretes, comptes corrents, valors, préstecs…

Rendiments del capital immobiliari o imputacions de renda: rebuts de la contribució i, si en falta algun, escriptura o document justificatiu de la propietat, ingressos per arrendaments, factures de despeses per les finques, rebuts del pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge principal i certificat de les retencions practicades per l’arrendatari.
Recordeu que s’ha de fer constar en la declaració el número de referència cadastral de la vivenda habitual, dels immobles arrendats i de la resta de finques propietat del declarant.

Activitats econòmiques: rendiments obtinguts en les activitats empresarials o professionals; llibre d’ingressos, llibre de despeses i llibre de béns d’inversió (amortitzacions).

Altres rendiments: ingressos per participació en societats, guanys i pèrdues patrimonials (venda d’immobles, finques, accions, fons d’inversió…)

Deduccions o reduccions: aportacions a plans de pensions, capitals i interessos satisfets per adquisició de l’habitatge propi, quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge propi i donatius.

El borrador de la declaració o les dades fiscals que us hagi fet arribar l’Aeat.

Per tal d’evitar acumulacions de darrera hora i poder atendre’ls degudament, els hi agrairem que ens telefonin per fixar dia i hora d’entrevista (senyora Pilar) al telèfon habitual 93 796 10 31.

Newsletter