Declaració de la Renda 2016

Comença la campanya de la renda 2016

El dia 5 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2016, amb l’inici del període per poder demanar l’esborrany de la Declaració. El termini de presentació finalitzarà 30 de juny; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc.

Des del 5 d’abril es pot demanar l’esborrany de la Declaració de Renda. Però compte! Els càlculs fets per Hisenda responen a la informació que disposa l’Agència Tributària i és possible que hi hagi dades errònies o incompletes. El contribuent personalment o a través de assessorament professional,  haurà de comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs, perquè qualsevol error de l’esborrany no exclouria al contribuent de ser sancionat. Una vegada feta aquesta comprovació el contribuent tindrà l’opció de confirmar aquest esborrany a Hisenda o procedir a fer la declaració d’autoliquidació de l’Impost.

El dia 5 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2016, amb l’inici del període per poder demanar l’esborrany de la Declaració. El termini de presentació finalitzarà 30 de juny; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc.

Des del 5 d’abril es pot demanar l’esborrany de la Declaració de Renda. Però compte! Els càlculs fets per Hisenda responen a la informació que disposa l’Agència Tributària i és possible que hi hagi dades errònies o incompletes. El contribuent personalment o a través de assessorament professional,  haurà de comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs, perquè qualsevol error de l’esborrany no exclouria al contribuent de ser sancionat. Una vegada feta aquesta comprovació el contribuent tindrà l’opció de confirmar aquest esborrany a Hisenda o procedir a fer la declaració d’autoliquidació de l’Impost.

De quina documentació s’ha de disposar per poder confeccionar la declaració de renda?

–        Per acreditar els rendiments del treball personal s’haurà de disposar dels certificats de les empreses on treballen els membres de la unitat familiar en què constin el sou, les quantitats retingudes a compte de l’IRPF i les quotes de la seguretat social. Aquells treballadors que cotitzen pel règim especial d’Autònoms hauran de detallar la quantitat pagada a la Tresoreria de la Seguretat Social i qui ha estat el pagador (ell mateix o una societat).

–        Aquelles persones que tinguin una minusvalidesa superior al 33 per cent l’hauran d’acreditar mitjançant certificat emès per Benestar Social.

–        Pels rendiments del capital mobiliari: certificats bancaris dels interessos i els dividends obtinguts per llibretes, comptes corrents, valors, préstecs…

–        Per declarar els rendiments del capital immobiliari o imputacions de renda: rebuts de la contribució i, si en falta algun, escriptura o document justificatiu de la propietat, ingressos per arrendaments, factures de despeses per les finques, rebuts del pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge principal i certificat de les retencions practicades per l’arrendatari. Recordeu que s’ha de fer constar en la declaració el número de referència cadastral de l’habitatge habitual, dels immobles arrendats i de la resta de finques propietat del declarant.

–        Qui obtingui rendiments de les activitats empresarials o professionals; llibre d’ingressos, llibre de despeses i llibre de béns d’inversió (amortitzacions).

–        Altres rendiments que s’han de declarar: ingressos per participació en societats, guanys i pèrdues patrimonials (venda d’immobles, finques, accions, fons d’inversió…)

–        Per aplicar-se deduccions o reduccions: aportacions a plans de pensions, capitals i interessos satisfets per adquisició de l’habitatge propi, quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge propi i donatius.  

–        Compte amb les subvencions o ajudes: Pla PIVE per l’adquisició de vehicles, ajudes a l’adquisició d’habitatges, millores en l’habitatge o qualsevol altre subvenció o ajuda. S’ha de comprovar una per una si tributaran o no.

–        Clàusules sòl (o terra): Quantitats cobrades del Banc en compensació per les clàusules sòl de la hipoteca.

Per tal d’evitar acumulacions de darrera hora i poder atendre’ls degudament, els hi agrairem que ens telefonin per fixar dia i hora d’entrevista al

Telèfon habitual

93 796 10 31   Ext. 0

 

Newsletter