Com justificar l’atur dels autònoms

justificar l'atur dels autonoms

Justificar l’atur dels autònoms pot arribar a suposar un mal de cap degut a la quantitat de supòsits i tràmits que s’han de tenir en compte. Abans d’enumerar els supòsits, és important tenir en compte la dificultat que comporta aquest tràmit, ja que depèn, en molts casos, de la predisposició de la mútua amb la qual s’hagi contractat la prestació per cessament d’activitat, i aquesta predisposició no sol ser la millor.

 

Justificar l’atur dels autònoms per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius

Es tracta d’una de les causes més comunes per al·legar el cessament d’activitat. Són aquells motius que fan inviable prosseguir l’activitat econòmica o professional. Per poder al·legar motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius i acreditar aquestes causes, cal presentar:

 • Una declaració jurada en la qual s’especifiqui la causa del cessament, així com la documentació addicional que pugui donar suport i fonamentar el motiu.
 • Si els motius són econòmics, es pot presentar, a més, documentació fiscal, com les declaracions de l’IVA o un certificat de l’Agència Tributària en què es recullin els ingressos percebuts.

Perquè el cessament d’activitat per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, sigui admès a tràmit, s’ha de produir almenys alguna d’aquestes situacions:

 • Cessament d’activitat per pèrdues

Des de l’aprovació de la nova Llei de Mútues a la tardor de 2014, per acreditar el cessament d’activitat només cal al·legar un 10% de pèrdues anuals. Per la seva banda, els autònoms que cotitzen en mòduls només han de justificar un 10% de pèrdues comptables, és a dir, la constatació d’un 10% menys d’ingressos que de despeses.

 • Cessament d’activitat per execució judicial

Execucions judicials pel cobrament de deutes d’almenys, el 40% dels ingressos de l’activitat de l’autònom.

L’acreditació d’aquesta causa es realitzarà mitjançant les resolucions judicials que contemplin la concurrència de la causa de cessament. Si es tracta d’execucions administratives, l’acreditació es realitzarà amb les resolucions administratives dictades a l’efecte.

 • Fallida o suspensió de pagaments

En cas de concurs de creditors, tant per la situació de fallida com per a la de suspensió de pagaments, s’haurà d’aportar la interlocutòria per la qual s’acorda el tancament de la totalitat de les oficines o establiments de les que el deutor és titular.

La documentació a presentar per acreditar el cessament d’activitat varia en funció de cada cas:

 • Cessament d’activitat per a integrants d’una societat

Si formes part d’una societat hauràs de presentar documentació addicional, a més de la declaració jurada, en funció del teu rol dins d’aquesta.

Els consellers o administradors de la societat han de presentar la documentació que reflecteixi que ha cessat en les seves funcions, com la inscripció de la revocació del càrrec en el Registre Mercantil o l’acord aprovat a la Junta.

La resta dels socis hauran de presentar el document que acrediti que han cessat en la prestació dels seus serveis, l’acord de la Junta i la documentació que provi la reducció del capital per pèrdues.

 • Cessament d’activitat per a professionals liberals

Si ets un professional liberal col·legiat, a més de la declaració jurada, hauràs de presentar un certificat emès pel Col·legi Professional al que estiguis inscrit. En aquest certificat haurà de constar el cessament d’activitat, bé mitjançant la baixa del Col·legi Oficial, bé mitjançant l’expedició d’un Certificat en què constis com a “no exercent”.

 • Cessament d’activitat per mort del titular del negoci

En el cas de cessament d’activitat per mort de l’empresari titular del negoci, el treballador autònom que vingui realitzant funcions d’ajuda familiar en el negoci haurà de presentar, juntament amb la declaració jurada, certificat del Registre Civil que acrediti la defunció.

 • Cessament d’activitat per jubilació o incapacitat permanent

Si el cessament d’activitat es produeix com a conseqüència de jubilació o incapacitat permanent del titular del negoci, la mútua encarregada de gestionar la prestació per cessament d’activitat sol·licitarà de l’Institut Nacional de la Seguretat Social la informació referent a la causa al·legada.

 • Cessament d’activitat per a establiments oberts al públic

A més de la documentació anterior, els autònoms hauran d’acreditar el tancament d’un establiment obert al públic amb l’aportació d’algun dels documents que provin:

 • El cessament en el subministrament i consum de serveis inherents al desenvolupament de l’activitat realitzada en l’establiment, com ara aigua i electricitat.
  • L’extinció, cessament o traspàs de les llicències administratives necessàries per a l’exercici de l’activitat.
  • La baixa en Hisenda (models 036/037)
  • El cessament en la titularitat de la propietat, lloguer o traspàs que donés dret a l’exercici de l’activitat a l’establiment.
  • El cessament en el subministrament i consum de serveis inherents al desenvolupament de l’activitat realitzada en l’establiment, com ara aigua i electricitat.

 

Cessament d’activitat per a treballadors econòmicament dependents

Els treballadors autònoms econòmicament dependents també compten amb les seves pròpies situacions legals de cessament d’activitat, que hauran d’acreditar mitjançant:

 • El comunicat per escrit en el servei Públic d’Ocupació de la fi de la durada convinguda en contracte o conclusió de l’obra o servei. Amb l’aprovació de la Llei de Mútues a la tardor de 2014 ja no cal que el contracte amb el client principal hagi d’estar registrat en el SEPE, acció a la qual es resistien la majoria d’empreses i que en la pràctica impedia l’accés a la prestació a la gran majoria d’autònoms dependents.
 • El comunicat per escrit d’un incompliment contractual greu del client, en el qual consti la data a partir de la qual va tenir lloc el cessament de l’activitat, i l’acta resultant de la conciliació prèvia o la resolució judicial.

 

Altres supòsits

A més dels a dalt exposats hi ha altres causes per al·legar cessament d’activitat, que necessiten d’una documentació pròpia per justificar les causes al·legades.

 • Cessament d’activitat per causes de força major
 • Cessament d’activitat per pèrdua de llicència administrativa, sempre que no estigui motivada per incompliment de contracte o per la comissió d’infraccions.
 • Cessament d’activitat per violència de gènere
 • Cessament d’activitat per divorci o separació

Si vols conèixer al detall la documentació a presentar en aquests casos, així com la quantia de la prestació econòmica o la durada d’aquesta, pots consultar la normativa completa a la web de l’administració general de l’estat.


Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter