Bonificacions a la Seguretat Social pels investigadors.

NOUS INCENTIUS EN LES ACTIVITATS DE R+D+I.

El Govern ha recuperat les bonificacions a la Seguretat Social per al personal investigador previstes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2013. Les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador, per activitats d’ R+D+i, són un incentiu consistent en una bonificació del 40 per cent en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador.

La bonificació en la cotització que regula aquest Reial Decret és plenament compatible amb l’aplicació del règim de deducció per activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica que estableix l’article 35 de la Llei de l’Impost de Societats, únicament per a les PIMES intensives en R+D+i reconegudes com a tal pel Ministeri d’Economia i Competitivitat mitjançant el segell oficial de “Pime Innovadora”.

A més, aquesta bonificació tindrà efecte retroactiu, i es podrà aplicar a les cotitzacions registrades des del 1 de gener de 2013.

En la resta dels casos, seran compatibles les deduccions i les bonificacions sempre que no s’apliquin sobre el mateix investigador. Per tant serà compatible l’aplicació per una mateixa empresa de bonificacions sobre investigadors que, amb caràcter exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball a l’empresa, participin en projectes d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica juntament amb la de deduccions per altres investigadors pels quals l’empresa, en aquest cas, desitgi deduir.

De la mateixa manera, les empreses que apliquin bonificació en les quotes de deu o més investigadors al llarg de tres mesos o més en un exercici, hauran d’aportar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social en un termini màxim de sis mesos, un informe motivat emès per la Direcció General d’Innovació i Competitivitat del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

En els supòsits d’aplicació de les bonificacions sense reunir els requisits exigits, s’haurà de procedir a la devolució de les quantitats deixades d’ingressar per bonificació amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Newsletter