Béns i drets situats a l’estranger: El model 720

El proper dia 31 de març finalitza el termini per la presentació de la «Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger», model 720, corresponen a l’exercici 2022.


 

La Llei 7/2012 estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual model 720 comprensiva dels següents béns i drets situats a l’estranger:

  • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l’apartat 2.d) no superin, conjuntament, els 50.000 euros, ni tampoc quan els saldos mitjos superin aquesta quantitat.
 
  • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger. No existirà obligació d’informar quan els valors, el valor liquidatiu, el valor de rescat i el valor de capitalització no superin, conjuntament, l’import de 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre tots els títols, actius, valors, drets, assegurances o rendes.
 
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap immoble o dret sobre bé immoble quan els valors no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre tots els immobles i drets sobre béns immobles.

 

Els contribuents que ja van presentar la declaració informativa en anys anteriors no hauran d’incloure a la seva declaració aquells béns i drets ja inclosos anteriorment sempre que el valor conjunt, per categoria, no hagués experimentat un increment superior a 20.000€.

 

No obstant això, sí existirà obligació de presentar la declaració quan s’hagi donat de baixa algun dels béns i drets informats en un exercici anterior. Aquest serà el cas, per exemple, quan s’hagi tancat un compte bancari o s’hagi transmès la propietat d’un immoble. L’obligació de comunicar la baixa d’un actiu comportarà l’obligació d’informar sobre la resta de béns i drets que s’incloguin en la mateixa categoria, encara que aquests no haguessin experimentat canvis en el seu valor patrimonial.

 

Newsletter