Autònoms. Opció per la cobertura de contingències professionals i cessament d’activitat fins el 30 de juny

Els treballadors autònoms tenen un termini especial fins el 30 de juny per optar per la cobertura de contingències professionals i cessament d’activitat.

Als efectes de facilitar l’accés a la recent prestació per cessament d’activitat per part del treballadors autònoms, cobertura que va unida a la de contingències professionals, l’Ordre TIN/490/2011 de 9 de març estableix que els treballadors autònoms que a la data d’entrada en vigor de l’ordre (12 de març) figurin d’alta en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms i no tinguin coberta la protecció per contingències professionals i per cessament d’activitat, podran optar per aquesta cobertura fins el 30 de juny de 2011, amb efectes des del primer dia del mes següent al de l’opció.

Newsletter