Aprovats nous incentius a la contratació de joves.

BONIFICACIÓ EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL.

El Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, regula el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que té per finalitat que les persones joves no ocupades, que no estudien, i que siguin majors de setze anys i menors de vint-i-cincpuguin rebre una oferta d’ocupació, formació d’aprenent o pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturades. En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 l’edat s’eleva fins als trenta anys.

La norma estableix una bonificació per la contractació indefinida de aquestes persones beneficiàries del Sistema, que implica per a les empreses, una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social de tres-cents euros durant un màxim de sis mesos. L’empresa haurà de mantenir al treballador, almenys, sis mesos des de l’inici de la relació laboral. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament de la bonificació. Així mateix, estan obligats a incrementar amb la nova contractació tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total i mantenir el nou nivell assolit amb la contractació durant tot el període d’aplicació de la bonificació.

També a través del Reial Decret Llei s’afegeix una disposició addicional en què es preveu que per al contracte per a la formació i l’aprenentatge per a les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions per l’activitat formativa es pugui elevar a través de la modificació de la seva regulació.

En el contracte en pràctiques s’estableix una bonificació addicional del 50 per 100 a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns, de manera que l’incentiu serà del 100 per 100 quan les empreses contractin als joves inscrits en el Sistema de Garantia juvenil.

Newsletter