Amnistia laboral per l’economia submergida

El Govern espanyol té previst abans de l’estiu (maig o juny probablement)  donar un període d’amnistia de tres o quatre mesos  a les empreses perquè puguin aflorar els treballadors en situació irregular.El pla consisteix, bàsicament, en atemorir a les empreses i provocar regularitzacions voluntàries.

En un primer moment s’oferirà incentius a les empreses que regularitzin la seva situació donant facilitats en el pagament de les quotes endarrerides, no aplicant recàrrecs i concedint ajornaments.
Una vegada finalitzat el període de gràcia s’incrementaran les actuacions inspectores i la quantia de les sancions. Segons es diu,  l’Inspecció de Treball té previst realitzar entre 250.000 i 265.000 actuacions.
Segons ha manifestat el Ministre de Treball, s’augmentaran significativament les sancions a les empreses que mantinguin els treballadors en situació irregular i es sancionarà amb la pèrdua automàtica de la prestació d’atur a les persones que estiguin cobrant la prestació i se’ls trobi treballant.
Actualment, la primera vegada que l’Inspecció descobreix treballant a un persona que cobra la prestació d’atur, la sanciona amb un mes de pèrdua de la prestació; a partir d’ara, aquesta persona perdrà automàticament el dret a la totalitat de la prestació d’atur.
El Ministre de treball va dir que les sancions per les empreses s’incrementarien en un 100%. No obstant, haurem d’esperar a veure quines multes aplica l’Inspecció de Treball, dons la Llei li permet un marge ampli de discrecionalitat que podria comportar que les sancions no solament es dupliquessin, sinó que s’incrementessin extraordinàriament.
La Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS) estableix que les sancions poden ser lleus, greus i molt greus. Dins de cada una d’aquestes sancions s’estableixen graus (mínim, mig i màxim) i a cada grau li correspon una multa que es mou entre dues quanties. (S’adjunta al final quadre resum de les infraccions i les sancions corresponents). Aquests marges en els quals es pot moure l’Inspecció de Treball a l’hora d’imposar una multa fa que es faci díficil concretar les sancions i els increments que comportarà la nova regulació.Actualment, per exemple, es considera una infracció greu no haver donat d’alta a un treballador; actualment es sanciona amb una multa en el seu grau mínim, això és 626 €. Passat el període de gràcia, aquestes multes podran passar a 6.250 €. (grau màxim)

Si el treballador que no està donat d’alta es estranger es considera que la infracció es molt greu: En aquest cas, les sancions que s’imposen habitualment a l’empresa van dels 6.251 € als 12.000 €. Passat el període d’amnistia les sancions segurament s’incrementaran fins els 25.000 €, però tinguem en compte que una infracció greu si s’aplica en el seu grau màxim pot pujar a 187.515 €.Un altre dubte que genera aquest procés és saber com actuarà Hisenda davant les empreses que s’acullin a un procés de regularització. En l’article “Amnistia laboral, amnistia fiscal. Fugir del foc i caure a les brases“, que varem publicar el passat 10 d’abril, ja feiem referència al fet que Hisenda ha manifestat que les empreses que regularitzin la seva situació tenen tots els numeros per entrar en els plans de l’Inspecció Tributària.

*Quadre resum sancions segons LISOS;

 • Infracció lleu
  • grau mínim multa de 60 a 125 €
  • grau mig multa de 126 a 310 €
  • grau màxim multa de 311 a 625 €
 • Infracció greu
  • grau mínim multa de 626 a 1.250 €
  • grau mig multa de 1.251 a 3.125 €
  • grau màxim multa de 3.126 a 6.250 €
 • Infracció molt greu
  • grau mínim multa de 6.251 a 25.000 €
  • grau mig multa de 25.0001 a 100.005 €
  • grau màxim multa de 100.006 a 187.515 €
Newsletter