Amnistia laboral per l’economia submergida; del 7 de maig al 31 de juliol de 2011

El 7 de maig ha entrat en vigor el Reial Decret-Llei  5/2011 de 29 d’abril que conté les mesures de regularització i control del treball irregular.

Des del 7 de maig fins el 31 de juliol les empreses que ocupin treballadors de manera irregular podran regularitzar la situació d’aquests sense ser sancionades i podran ajornar el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Els empresaris que s’acullin al procés podran formalitzar amb aquests treballadors un contracte de treball de qualsevol modalitat; indefinida o temporal o de duració determinada, inclòs els contractes formatius. La duració inicial dels contractes temporals o de duració determinada, no podrà ser inferior a sis mesos des de la data de sol·licitud de l’alta en la Seguretat Social.

En el contracte de treball s’ha de fer constar expressament que el contracte s’acull  al procés de regularització establert en el Reial Decret.

A partir del 1 d’agost la sanció per no sol·licitar la afiliació o alta d’un treballador a la Seguretat Social serà de: en el seu grau mínim de 3.126 a 6.250 euros; en el seu grau mig, de 6.251 a 8.000 euros, i en el seu grau màxim de 8.001 a 10.000 euros. (Fins ara les sancions per aquesta falta anaven dels 626 als 6.250 euros.)

També a partir de la mateixa data, la sanció per donar ocupació com a treballadors a beneficiaris o sol·licitants de pensions o altres prestacions de la Seguretat Social com per exemple la prestació d’atur serà de; en el seu grau mínim de 10.001 a 25.000, en el seu grau mig de 25.001 a 100.005 euros, i en el seu grau màxim de 100.006 a 187.515 euros. (Fins ara les sancions per aquesta infracció anaven dels 6.251 als 187.515 euros.)

El Reial Decret no fa referència a les sancions o la pèrdua de drets dels treballadors que estiguin cobrant alguna prestació de la Seguretat Social. No obstant recordem que la Llei de Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, ja preveu en el seu article 47.1.b) l’extinció del dret a la prestació i en l’article 47.3 el reintegrament de les quantitats degudament percebudes.

A més a més de les multes, els empresaris que hagin comés alguna de les infraccions referides perdran les ajudes, bonificacions i els beneficis derivats de programes d’ocupació i podran ser exclosos d’aquests programes durant un o dos anys (segons l’ infracció). Tampoc podran contractar amb el sector públic les empreses que hagin estat sancionades per aquests tipus d’infraccions.

En el cas de procedir a l’acomiadament del treballador afectat per la regularització abans dels sis mesos, es perdran els drets i beneficis de la regularització, s’hauran de reintegrar aquests beneficis i se’ls hi aplicarà el regim de sancions de la Llei.

Es molt important destacar que en l’àmbit de la subcontractació s’ha inclòs un nou apartat a l’article 22 de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social; el nou apartat 12 estableix que es considerarà infracció greu “no comprovar pels empresaris que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquells o que es prestin de forma continuada en el seus centres de treball, amb caràcter previ al inici de la prestació de l’activitat contractada o subcontractada, l’afiliació o l’alta en la Seguretat Social dels treballadors que aquests ocupin en els seus centres.” En aquest cas, les sancions podran anar dels 626 euros als 6.250 euros.

Per tant, en la subcontractació, l’empresari principal a més a més de respondre solidàriament de les obligacions de naturalesa salarial i de Seguretat Social segons preveu l’article 42 del Estatut dels Treballadors, ara també podrà ser sancionat amb multes de fins a 6.250 euros per cada treballador que l’empresa subcontractada no hagi donat d’alta a la Seguretat Social.

Newsletter