Acord Social i Econòmic pel Creixement, l’Ocupació i la Garantia de les Pensions

Govern, patronal i sindicats han signat l’Acord Social i Econòmic que anomenen pel “creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions”.

Abans de tot, dir que aquests acords s’han de plasmar en les lleis i per tant, a dia d’avui, no han entrat en vigor.

Segons diu la introducció de l’Acord, aquest té un triple significat: Reafirmar la importància del Diàleg Social en democràcia (algú ho dubtava?), assegurar la sostenibilitat financera i futura del sistema de la Seguretat Social i transmetre a la societat espanyola un missatge de solidaritat social i de confiança en el futur de vital importància.

Dins l’Acord global s’estructuren tres tipus d’acord. El primer d’ells, es refereix a la reforma del sistema públic de pensions, al desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació i a l’àmbit de les polítiques industrial, energètica i d’innovació. El segon acord, recull el compromís del Govern i els Sindicats sobre qüestions de la Funció Pública. El tercer estableix els criteris bàsics per la reforma de la negociació col·lectiva.

D’aquests tres acords, en l’únic que s’han arribat a acords reals i efectius, és en una part del primer, referit a les pensions i a les polítiques Actives d’Ocupació. De la resta, en podríem dir que és un Protocol de Intencions, que haurem d’esperar els pròxims mesos per veure com es desenvolupen.

La jubilació als 67 anys, la jubilació anticipada a partir dels 63, el període de còmput que passarà de 15 a 25 anys, els incentius a la prolongació de la vida laboral, són entre d’altres, dels pocs acords concrets que s’han fixat. També , com a mesures concretes, podem referir-nos a la mesures de caràcter conjuntural pel Pla de Xoc 2011 i 2012, com la reducció de quotes empresarials a la Seguretat Social del 100% per contractes a temps parcial tant per contractes indefinits com per temporals, però que haurem d’esperar en el desenvolupament de les lleis per saber en quins casos i amb quines limitacions s’aplicaran.

Tota la resta de l’Acord és, com dèiem, un protocol d’intencions, que haurem d’esperar uns mesos per veure en que es tradueixen. Per tant, avui, toca ser molt escèptic i força prudent amb la transcendència del anomenat Acord Social i Econòmic.

Newsletter