skip to Main Content
IVA Mensual: Empresas Obligades Al SII
IVA Mensual: Empresas Obligades Al SII

IVA mensual: Empresas obligades al SII

A PARTIR DE L’1 DE GENER, S’HAN DE PRESENTAR LES FACTURES EN EL TERMINI DE 4 DIES

Tal com estava previst en el RD 596/2016 de 2 de desembre, que modifica el Reglament del Impost sobre el Valor Afegit, les empreses que fan declaració mensual d’IVA i, per tant, obligades al Subministrament Immediat d’Informació (SII) a l’Agència Tributària, se’ls hi ha escurçat el termini de comunicar i remetre la informació, passant de 8 a 4 dies naturals, excloent els dissabtes, diumenges i festius nacionals.

  1. a) Factures emeses: 4 dies des de l’expedició de la factura, excepte en el cas de factures expedides per el destinatari o un tercer, on el termini serà de 8 dies.
  2. b) Factures rebudes: 4 dies naturals des de la data en que es produeix el registre comptable de la factura, i en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació (període en que es dedueix l’IVA suportat).

Recordar que en relació a l’exercici 2017:

– Els contribuents obligats al SII durant l’exercici 2017 estan exonerats de presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres registre) i 390 (resum anuals de l’IVA).

– Els subjectes passius inscrits en el REDEME des de 1 de gener de 2017 i que han presentat el model 340 durant el primer semestre del 2017 no han de presentar la informació en relació al primer trimestre.

– Els subjectes passius amb obligació mensual de presentació del model 303, però que no han presentat model 340 durant el primer semestre, estan obligats a remetre la informació del primer semestre.

 

Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

 

Back To Top