Obligacions fiscals gener 2024

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el  mes de gener.

Fins al 12 de gener

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Desembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

 

 

Fins al 22 de gener

 Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar

abans del dia 15 de gener.

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Impostos mediambientals

 • Desembre 2023 i segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Quart trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587
 • Quart trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 

Fins al 30 de gener

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar

abans del dia 25 de gener.

Pagaments Fraccionats Renda

 • Quart trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva (mòduls): 131

IVA

 • Desembre 2023.Autoliquidació: 303
 • Desembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Resum anual 2023: 390
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2024 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2023: 036/037

 

Fins al 31 de gener

Renda

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2024 i successius: 036/037

 

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2023: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

 

IVA

 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model
 • Desembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Quart trimestre 2023. Finestreta única – Règims Exterior i de la Unió: 369

 

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Quart trimestre 2023: 179

Impostos mediambientals

 • Desembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Quart trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

 

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2023: 165

 

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2023: 182

 

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Any 2023: 184

 

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2023: 233

 

COMPTABILITAT

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 15.

Newsletter