La quita d’un conveni de creditors és despesa deduïble

Quita d'un conveni de creditors

Segons la Direcció General de Tributs la quita d’un conveni de creditors és despesa deduïble en l’ Impost de Societats. Concretament la condonació parcial d’un deute, pactat després de l’incompliment reiterat del deutor i existint acords de renegociació del mateix a causa d’aquests incompliments, quan es considera que el crèdit pot no arribar-se a cobrar […]