Obligacions tributàries del mes de Gener.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies; Fins al 15 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a: Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 111) Retencions sobre el capital mobiliari (model 123) Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 115) Fins al 25 de gener. Liquidació del […]

Novetats en la declaració d’operacions amb tercers; Model 347.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR LA DECLARACIÓ. El Model 347 és la declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l’any natural, computant de forma separada els […]

Pot l’empresa canviar de centre de treball a un treballador?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El trasllat de treballadors a un centre de treball diferent de la mateixa empresa que exigeixi canvis de residència requerirà l’existència de raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquin. Per parlar de trasllat, aquest canvi ha de comportar el canvi de domicili del treballador. La decisió de trasllat haurà de ser notificada […]

Obligacions tributàries i laborals del mes d’Octubre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar el dia 20, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre; Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. Retencions sobre el capital mobiliari. Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin […]

La limitació a menys de 2500 euros dels pagaments en efectiu.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

La Llei 7/2012 de la lluita contra el frau va establir el règim de limitació dels pagaments en efectiu. Des de novembre de 2012 no es poden pagar en efectiu les operacions en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros. Aquest […]

Aprovats nous incentius a la contratació de joves.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

BONIFICACIÓ EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. El Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, regula el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que té per finalitat que les persones joves no ocupades, que no estudien, i que siguin majors de setze anys i menors de vint-i-cincpuguin rebre una oferta d’ocupació, formació d’aprenent o pràctiques després d’acabar […]

Oblicacions tributàries i mercantils del mes de Juliol.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 15 juliol Liquidació 2n trimestre de: – Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. – Retencions sobre el capital mobiliari. – Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens […]

Bonificacions a la Seguretat Social pels investigadors.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

NOUS INCENTIUS EN LES ACTIVITATS DE R+D+I. El Govern ha recuperat les bonificacions a la Seguretat Social per al personal investigador previstes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2013. Les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador, per activitats d’ R+D+i, són un incentiu consistent en una bonificació […]

Les societats han d’aprovar els comptes anuals abans del 30 DE Juny.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

S’HA DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIS O ACCIONISTES. Totes les societats es troben obligades a formular els comptes anuals al tancament del seu exercici. Els administradors són els obligats a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de tancament de l’exercici social. L’aprovació dels comptes anuals correspon […]