Terminis a cumplir en el SII Subministrament Immediat d’Informació

Terminis a cumplir en el SII

Tal com estava previst en el RD 596/2016 de 2 de desembre, que modifica el Reglament del Impost sobre el Valor Afegit, i es modifiquen els terminis a cumplir en el SII. Les empreses que fan declaració mensual d’IVA i, per tant, aquestes mateixes empreses estan obligades al SII, Subministrament Immediat d’Informació a l’Agència Tributària, […]

Obligacions tributàries del mes d’abril.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

DECLARACIONS DEL PRIMER TRIMESTRE A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies; Fins al 13 d’abril*: *Al caure en plena Setmana Santa hem de tenir en compte que s’haurà de presentar el dia 13 d’abril. S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments […]

No es podrà demanar l’ajornament de l’IVA.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2017 La nova redacció de l’art. 65.2 de la Llei General Tributària afegeix tres nous supòsits de liquidacions tributàries que no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament. Per tant, a partir d’1 de gener de 2017 no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament: • Les liquidacions tributàries derivades […]

Opció pel sistema d’ingrés de l’IVA d’importació diferit abans del 30 de Novembre

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Arran de la modificació operada en la Llei de l’IVA per la Llei 28/2014 es va incloure la possibilitat que, sota certs requisits, les quotes de l’IVA a la importació s’ingressessin a la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració. Aquest sistema d’ingrés […]

La inversió del subjecte passiu en el lliurament de mòvils, tablets, portàtils i consoles.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

S’HA DE COMUNICAR LA CONDICIÓ DE REVENEDOR A HISENDA ABANS DEL 30 DE NOVEMBRE. La Llei d’IVA estableix la “regla d’inversió del subjecte passiu” al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals, quan; –       El destinatari sigui un empresari revenedor o –       L’import de l’operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs). Els […]

Règim especial de devolució mensual d’IVA del 2017

logo con letras Gestoria Luis Mataro

EL 30 DE NOVEMBRE FINALITZA EL TERMINI PER SOL·LICITAR L’ALTA AL RÈGIM La inscripció en el Registre de devolució mensual d’IVA és un procediment opcional que pot ser aplicat per tots els subjectes passius. El període de declaració i liquidació dels subjectes passius que optin per aquest procediment és mensual, independentment del seu volum d’operacions. […]

Obligacions tributàries i mercantils del mes de juliol.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Impost de societats, comptes anuals, IVA, retencions … Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 15 juliol Liquidació 2n trimestre de:  –       Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. –       Retencions sobre el capital mobiliari. –       […]

Obligacions tributàries del mes d’abril.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Declaracions del primer trimestre A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies; Fins al 15 d’abril: S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111). Retencions sobre el capital mobiliari (model 123). […]

El Model 347 i el Model 184 s’han de presentar durant el mes de febrer.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El Model 347 El Model 347 és la declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l’any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i […]

Obligacion tributàries i laborals del mes d’Octubre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar el dia 20, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre; Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. Retencions sobre el capital mobiliari. Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin […]