Atenció amb la retenció de l’IRPF dels treballadors – Missatge d’en Pep

retenció de l'IRPF dels treballadors Missatge d'en Pep

Descarregar Podcast La responsabilitat de pagar a Hisenda l’import adequat d’IRPF encara que s’estigui donat d’alta en règim general sempre serà del treballador. Conseqüentment caldrà que es tingui un control sobre el percentatge d’IRPF que l’empresa està retenint i finalment declarant. Quan algú comença a treballar per a una empresa, el departament de recursos humans […]

IRPF dels Autònoms

IRPF de los autónomos

L’IRPF dels autònoms, impost de la renda de les persones físiques té unes formalitats específiques per a aquest col·lectiu. Si bé tots hauran de declarar el que han guanyat en la seva declaració de la renda anual és necessari saber els criteris que s’han de seguir a l’hora de realitzar factures a clients i el […]

Què constitueix el fet imposable de l’IRPF?

fet imposable de l'IRPF

El fet imposable de l’IRPF constitueix l’obtenció de qualsevol tipus de renda per part del contribuent. Aquestes rendes estan classificades en les següents categories. Categories de rendes que constitueixen el fet imposable de l’IRPF Rendiments del treball. Rendiments del capital. Rendiments d’activitats econòmiques. Guanys i les pèrdues patrimonials. Imputacions de renda que s’estableixen per llei. […]

Tributació dels inmobles urbans propietat de no residents persones físiques.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Immobles d’ús propi Com cada any, i abans d’acabar el mes de desembre, les persones físiques no residents propietaris d’un immoble urbà no arrendat a tercers durant l’any 2015, hauran de declarar, per imputació de rendes, l’Impost sobre la Renda de No Residents. El rendiment a declarar és la quantitat resultant d’aplicar al valor cadastral […]

Obligacions tributàries i mercantils del mes de juliol.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Impost de societats, comptes anuals, IVA, retencions … Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 15 juliol Liquidació 2n trimestre de:  –       Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. –       Retencions sobre el capital mobiliari. –       […]

Renda 2015: El pla Pive per la compra d’un cotxe paga IRPF.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l’Impost sobre la Renda. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir […]

Renda 2015: Les deduccions en lloguer i compra d’habitatge.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Deducció per compra d’habitatge habitual. La deducció per compra d’habitatge habitual es va eliminar el 2013 per a les noves compres, però es va mantenir per a aquells contribuents que van adquirir la seva casa abans d’aquesta data. La deducció per habitatge segueix sent un dels beneficis fiscals més rellevants del sistema tributari. A partir […]

Qui està obligat a presentar la declaració de Renda 2015?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Estan obligats a presentar la declaració del IRPF de l’any 2015, ja sigui mitjançant la presentació de l’autoliquidació o amb la confirmació de l’esborrany els contribuents que hagin obtinguts rendes superiors a les quanties següents: – Rendiments dels treball que superin els 22.000 euros amb caràcter general. – Els contribuents que hagin percebut rendiments integres […]

Obligacions tributàries del mes d’abril.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Declaracions del primer trimestre A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies; Fins al 15 d’abril: S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111). Retencions sobre el capital mobiliari (model 123). […]