La quita d’un conveni de creditors és despesa deduïble

Quita d'un conveni de creditors

Segons la Direcció General de Tributs la quita d’un conveni de creditors és despesa deduïble en l’ Impost de Societats. Concretament la condonació parcial d’un deute, pactat després de l’incompliment reiterat del deutor i existint acords de renegociació del mateix a causa d’aquests incompliments, quan es considera que el crèdit pot no arribar-se a cobrar […]

Obligacions tributàries i mercantils del mes de Juliol.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 15 juliol   Liquidació 2n trimestre de:   – Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. – Retencions sobre el capital mobiliari. – Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. […]

Després de la declaració de renda, toca pagar l’impost de societats.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

FINS EL 25 DE JULIOL. Quan la renda és obtinguda per persones físiques, l’impost directe que el sistema tributari espanyol estableix és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). No obstant això, si qui manifesta la seva capacitat econòmica obtenint renda és una persona jurídica (societat, associació, fundació, etc.), o un ens sense […]

Opció de la modalitat de pagament fraccionat de l’impost de societats.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

FINS EL 2 DE MARÇ ES POT EXERCIR LA OPCIÓ. El subjecte passiu de l’ Impost de Societats pot optar entre dues modalitats de pagament fraccionat previstes, una en l’article 45.2 del Texte Refós de la Llei de l’Impost de Societats (TRLIS) i la segona en al 45.3 amb la excepció els subjectes passius el […]

Obligacions tributàries i laborals del mes d’Octubre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar el dia 20, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre; Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. Retencions sobre el capital mobiliari. Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin […]

Oblicacions tributàries i mercantils del mes de Juliol.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 15 juliol Liquidació 2n trimestre de: – Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. – Retencions sobre el capital mobiliari. – Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens […]

Les societats han d’aprovar els comptes anuals abans del 30 DE Juny.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

S’HA DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIS O ACCIONISTES. Totes les societats es troben obligades a formular els comptes anuals al tancament del seu exercici. Els administradors són els obligats a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de tancament de l’exercici social. L’aprovació dels comptes anuals correspon […]

Obligacions tributàries i mercantils del mes d’Abril.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Durant el mes d’abril s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar, les següents declaracions tributàries: Abans del 15 d’Abril ( Estava previst pel dia 14 però Hisenda ho ha modificat a mig periode). S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques […]

Noves mesures fiscals. Afecten a l’Impost de Societats i a l’IVA.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

1. S’eleva el percentatge dels pagaments fraccionats de l’Impost de Societats per a les grans empreses. El Reial decret-Llei 9/2011 de 19 d’agost modifica el règim legal de l’Impost de societats per elevar el percentatge de càlcul dels pagaments fraccionats que han de realitzar les grans empreses que facturen més de vint milions d’euros, encara […]

Impost de societats. Operacions vinculades; Simplificació de les obligacions de documentació.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El Reial Decret-llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, modifica l’article 16 de la Llei de l’Impost de Societats, que regula les operacions vinculades. Mitjançant aquesta modificació, se simplifiquen les obligacions de documentació en determinades operacions vinculades per a les petites i mitjanes empreses (PIMES). – […]