L’Impost sobre el Patrimoni. Qui ha de pagar. Exempcions.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

L’objecte imposable de l’Impost sobre el Patrimoni és el patrimoni net de les persones físiques. S’entén per patrimoni net el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals sigui titular una persona física, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de […]

El Govern recupera l’Impost sobre el Patrimoni pels anys 2011 i 2012.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni es restableix amb caràcter temporal pels anys 2011 i 2012, havent-se de presentar les declaracions i realitzar els ingressos corresponents a aquests exercicis, respectivament, el 2012 ( el proper mes de juny) i 2013. L’impost sobre el patrimoni es va aplicar per última vegada en el 2007. L’impost […]