Es poden canviar les condicions de treball d’un treballador?

canviar les condicions de treball

Com canviar les condicions de treball d’un treballador La direcció de l’empresa pot decidir canviar les condicions de treball del treballador quan pugui acreditar que hi ha provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Delimitar si aquesta modificació té o no caràcter substancial té gran rellevància en ser diferent el règim jurídic a què se sotmeten. L’empresari […]

El registre d’hores en els contractes a temps parcial.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

En els contractes a temps parcial és obligatori portar un registre d’hores diàries i lliurar-les al treballador mensualment però, per dur a terme aquest registre és necessari que el treballador firmi tots els dies la seva hora d’entrada i de sortida. No és suficient amb que firmi una fulla mensual on s’especifiquin les hores diàries […]

Nova regulació de les altes i les baixes mediques.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

L’1 de desembre va entrar en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els 365 primers dies de la seva durada. Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és […]

Prorrogada la vigència de la tarifa plana fins al 31 Març 2015.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga de la vigència de la “Tarifa Plana de 100 euros” per a la contractació indefinida de nous treballadors fins al 31 març 2015. La mesura permet que les empreses o autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma estable només cotitzin a la Seguretat Social per contingències comunes […]

Pot l’empresa canviar de centre de treball a un treballador?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El trasllat de treballadors a un centre de treball diferent de la mateixa empresa que exigeixi canvis de residència requerirà l’existència de raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquin. Per parlar de trasllat, aquest canvi ha de comportar el canvi de domicili del treballador. La decisió de trasllat haurà de ser notificada […]

Canvi de bases de cotització dels autònoms.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

ABANS DE 31 D’OCTUBRE ES PODEN MODIFICAR LES BASES. Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de gener de 2015. Els […]

Els autònoms poden optar per la cobertura de contingències professionals fins el 30 de Setembre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

ES RECOMANABLE EN ACTIVITATS PERILLOSES COM LA CONSTRUCCIÓ, METALL, ETC. Els treballadors autònoms que tenen la cobertura de prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències comuns, poden optar per ampliar la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals i la prestació per cessament d’activitat.  Aquest opció s’ha de fer abans del 30 de setembre, amb […]

Pot l’empresa controlar l’ordinador dels treballadors?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Quan es comença a treballar per a una empresa aquesta pot posar a disposició del treballador, per dur a terme l’activitat laboral, eines que són propietat de l’empresa. Per exemple, un ordinador, una connexió a internet mitjançant ADSL, programes informàtics, correu electrònic, mòbils empresarials, etc. Aquests mitjans són propietat de l’empresa i es faciliten al […]

Encadenament de contractes temporals. Aclariments sobre la suspensió de la norma.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Dos punts s’han de tenir en compte respecte a la suspensió de la norma de l’encadenament de contractes temporals de l’article 15.5 del Estatut dels Treballadors; Primer.- Aquesta mesura no suposa la possibilitat de fer contractes temporals sense cap “causa de temporalitat” recollida per l’Estatut dels Treballadors o els Convenis Col·lectius, perquè en aquest cas […]

Mesures laborals aprovades durant el mes d’agost.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El Govern en el seu afany de donar compliment a les exigències de la UE, ha aprovat noves mesures laborals durant les vacances d’estiu. Aquestes són algunes de les mesures laborals més significatives, aprovades pel Govern mitjançant la Llei 27/2011, d’1 d’agost i el Reial decret-llei 10/2011, de 26 d’agost. 1. S’ha aprovat definitivament la […]