Permís retribuït pels vocals de les Meses Electorals

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
logo con letras Gestoria Luis Mataro

L’article 28 de la Llei Orgànica de Règim Electoral estableix que els treballadors per compte aliena i els funcionaris nomenats Presidents o Vocals de les Meses Electorals tenen dret a una permís retribuït de jornada complerta durant el dia de la votació si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la seva jornada de cinc hores el dia immediatament posterior.

Newsletter