Deixa de ser obligatori el registre diari de la jornada dels treballadors a temps complet

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

El registre de jornada segueix sent obligatori en alguns casos.

La polèmica sobre si les empreses estan o no obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors podria haver arribat a la seva fi. La conclusió és que no estan obligades al registre diari de jornada quan es tracta de treballadors a temps complet. Així ho acaba d’admetre la Inspecció de Treball, després de dues sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

La polèmica sobre si les empreses estan o no obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors podria haver arribat a la seva fi. La conclusió és que no estan obligades al registre diari de jornada quan es tracta de treballadors a temps complet. Així ho acaba d’admetre la Inspecció de Treball, després de dues sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

La Inspecció de Treball va emetre una nova instrucció interna, en la qual es “rectificava” la instrucció 3/2016, eximint a les empreses de l’obligatorietat de registrar diàriament la jornada dels treballadors. En concret, la nova instrucció de la Inspecció explica que el Suprem raona la seva decisió perquè “l’Estatut dels Treballadors no exigeix portar un registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla per poder comprovar el compliment dels horaris pactats”, com estableixen les sentències recorregudes.

En conclusió, ja no és obligatori portar el registre de jornada diària dels treballadors a jornada completa.

Ara bé, segueix sent obligatori portar el registre diari de jornada en els següents casos:

1. Els treballadors a temps parcial, tal com estableix l’article 12.4 de l’Estatut dels Treballadors.

2. Els treballadors mòbils en el transport per carretera.

Segons l’article 10, apartat 2, del Reial Decret 1561/1995 de 21 d’agost, seran treballadors mòbils en el transport per carretera, els conductors, ajudants, cobradors i personal auxiliar, que estiguin integrats en empreses del sector de transport per carretera, o que estiguin integrats en altres sectors que realitzin activitats de transport.

3. Si es fan hores extraordinàries.

Per part de la Gestoria, seguirem enviant els registres horaris de tots els treballadors que estiguin a temps parcial.

En quan als registres dels treballadors mòbils, degut a que no sabem concretament el personal de cada empresa que es dedica a fer aquesta activitat, les empreses afectades ens ho han de comunicar i els hi serà enviat el model corresponent.

El mateix procediment servirà per les empreses que hagin de registrar les hores extraordinàries.

Newsletter