Com tributen els Bitcoins

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Com tributen els bitcoins

Abans d’explicar com tributen els bitcoins és important tenir clars dos conceptes bàsics de l’operativa de les criptomonedes. 

  • Compravenda de Bitcoins o criptomonedes: Els bitcoins són una moneda virtual que a data d’avui molt rarament s’accepta com a mitjà de pagament a Espanya si bé, sí que es pot utilitzar com a mitjà de pagament en altres països i per transaccions molt concretes, com per exemple Microsoft que permet fer transferències amb criptomoneda als Estats Units, donant la possibilitat a usuaris de comprar apps i jocs a Windows o Xbox. O bé en països com Veneçuela, on els Bitcoins suposen una moneda de garanties i refugi en comparació amb altres monedes locals. Per tant, quan un usuari compra bitcoins, és a dir intercanvia euros per criptomonedes a Espanya, aquests ho fan tenint en compte el Bitcoin com un producte d’inversió o amb finalitats especulatives donada la seva alta volatilitat. És a dir, i com exemple, si el juliol de 2017 vam comprar un Bitcoin per valor de 2.000 € i el vam vendre el desembre del mateix any per import de 15.000€, en el seu màxim històric, hem tingut uns guanys de 13.000 € que hauran de tributar tal i com explicarem a continuació.

 

  • Minat de bitcoins o criptomonedes: Per entendre en detall l’operativa del minat de bitcoins cal entendre com funciona la tecnologia blockchain. T’ho explicarem d’una manera molt senzilla perquè entenguis el concepte que hi ha darrere. Quan es traspassa una criptomoneda d’un usuari a un altre per la seva compravenda, aquest traspàs de titularitat es registra en l’últim bloc obert associat a aquesta criptomoneda. Quan un d’aquests blocs està ple perquè s’han fet moltes transaccions i no hi ha prou emmagatzematge per registrar una altra transacció es requereix de capacitat computacional per tancar el bloc o encriptar-lo de tal manera que no es pugui modificar la informació que conté. Aquesta capacitat computacional la generen les granges de minat de bitcoins o bé ordinadors d’usuaris que posen la capacitat computacional dels seus ordinadors a disposició de la xarxa de bitcoins per encriptar el bloc i obrir-ne un altre. I aquí la terminologia de cadena de blocs o blockchain. A més capacitat computacional, més probabilitats de tancar el bloc i obrir el següent. Per compensar la posada a disposició de la capacitat computacional per cada usuari, en el moment en què s’aconsegueix tancar el bloc el “miner” és recompensat amb bitcoins o la moneda digital per la qual està treballant. A tall d’exemple suposem que gràcies al minat se’ns ha recompensat amb un bitcoin i l’hem venut el desembre de 2017, això són 15.000 euros. Finalment cal destacar que el minat de bitcoins no és una activitat tan popularitzada com la compra venda de bitcoins a causa del coneixement específic que requereix.

Doncs bé, un cop tenim clars aquests conceptes ja estem preparats per saber quina tributació tindrà cada activitat.

Com tributen els bitcoins en l’IRPF

En el primer cas en el qual hem comprat bitcoins i els hem venut obtenint un guany patrimonial de 13.000€, aquest guany patrimonial s’ha de contemplar com a base imposable de l’estalvi, en el cas tributaria tipus de gravamen entre el 19% i el 23% segons l’escala que s’adjunta a continuació, i per tant, una quota a pagar en l’impost sobre la renda de 2.610,00 euros, (6.000 € x 19% + 7.000 € x 21%)

Base Imposable del estalvi Tipus IRPF 2017
Des de 0 fins 6.000€ 19%
Des de 6.000€ fins 50.000€ 21%
Més de 50.000€ 23%

 

De tota manera, davant la falta de resolució expressa de l’AEAT, encara hi ha dubtes de la tributació a la base de l’estalvi o a la base general de l’impost.

Si per contra ens trobem a la segona casuística en què l’adquisició del Bitcoin ha estat a través del “minat”, llavors es podrà entendre que si el contribuent realitza aquesta activitat de forma habitual, pot estar desenvolupant una activitat econòmica, i haurà de tributar pels beneficis obtinguts de la mateixa sota la tarifa general de l’IRPF. En aquest cas, la tributació com a activitat econòmica suposa que el tipus impositiu variarà en funció de la comunitat autònoma en què ens trobem, però poden arribar a tipus de fins al 45% o fins i tot superiors, depenent de la Comunitat Autònoma de referència. Això implicaria tributar 6.750 € o més en el cas del minat de bitcoins.

 

Com tributen els bitcoins en l’IVA

En aquest cas sí que hi ha resolucions de la Direcció General de Tributs que ens diuen que la simple compravenda de criptomònades com a mitjà de pagament és una activitat exempta d’IVA, i per tant, en cap cas ha de repercutir IVA per la transmissió.

Ara bé, en el cas d’activitat econòmica, és a dir “minat” de bitcoins i rebre alguna moneda digital per aquesta activitat, sí hauria de repercutir IVA en l’operació i estar donat d’alta en l’epígraf 831.9 de la secció primera de les tarifes de l’IAE, i presentar declaracions periòdiques d’IVA.

 

Com tributen els bitcoins en l’Impost sobre el Patrimoni

Atès que aquest impost grava la titularitat de béns i drets per part de les persones físiques a 31 de desembre de cada any, si el contribuent tingués obligació de presentar la declaració pels diferents motius que estipula la llei, ha d’incloure el valor dels Bitcoins al tancament del mercat d’aquest dia en la declaració de l’Impost (art. 24 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni), i pagar als tipus corresponents.

Com tributen els bitcoins Impostos sobre successions o donacions 

En cas d’herència o donació de Bitcoins passa una cosa semblant. Atès que els Impostos sobre Successions i Donacions graven les adquisicions de béns a títol lucratiu per persones físiques, el contribuent (l’hereu o donatari) haurà de declarar el “valor real” dels Bitcoins rebuts (art. 9 de la Llei de l’Impost sobre Successions i Donacions) i tributar per elles (amb independència dels possibles incentius o bonificacions establertes en aquests impostos per cada comunitat autònoma).


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

Newsletter